Four unpublished homilies of Jacob of Serugh, with a 19th-cent. image of the Golden Horn (Constantinople)   Leave a comment

CFMM 167 and 165 (in that order) are two small notebooks from the late 19th or early 20th century. There is no explicit date, nor did the scribe give a name, but the writing is very clear. Included in the collection are some of Jacob of Serugh’s homilies against the Jews (№№ 1-5, 7, so numbered); this cycle of homilies was edited by Micheline Albert, Jacques de Saroug. Homélies contre les Juifs, PO 38. There are also a few other homilies, the most important of which are the first four copied in CFMM 167, all of which have never been published, although they are known from the Dam. Patr. manuscripts and from Assemani’s list of homilies in Bibliotheca Orientalis I: pp. 325-326, no. 174 = the second hom. below. (For a list of incipits of Jacob’s homilies, see Brock in vol. 6 of the Gorgias edition of Bedjan, The Homilies of Mar Jacob of Sarug, [2006], pp. 372-398.)

CFMM 167, p. 22

CFMM 167, p. 22

pp. 1-22 Memra on the Faith, 6

  • Syriac title ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ
  • Incipit ܐܚ̈ܝ ܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨ̈ܝܢ

pp. 22-56, Memra on the Faith, 7, in which he Talks about the Iron that Enters the Fire and does not Lose its Nature

  • Syriac title ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܐܡܪ ܥܠ ܦܪܙܠܐ ܕܥܐܠ ܠܢܘܪܐ ܘܠܐ ܡܘܒܕ ܟܝܢܗ
  • Incipit ܒܪܐ ܕܒܡܘܬܗ ܐܚܝ ܠܡܝ̈ܬܐ ܘܙܕܩ ܚܝ̈ܐ

pp. 56-72, Memra on the Faith, in which He Teaches that the Way of Christ Cannot be Investigated

  • Syriac title ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܡܘܕܥ ܥܠ ܐܘܪܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܐ
  • Incipit ܐܝܟ ܕܠܫܘܒܚܟ ܐܙܝܥ ܒܝ ܡܪܝ ܩܠܐ ܪܡܐ

pp. 72-68bis, Memra on the Faith, 10

  • Syriac title ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ
  • Incipit ܢܫܠܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܡܢ ܥܘܩܒܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ

As a special treat, here is the cover of this manuscript, with a 19th-cent. image of the Golden Horn (Turkish Haliç) and the Unkapanı Bridge (see now Atatürk Bridge):

Front cover of CFMM 167

Front cover of CFMM 167

The Turkish beneath the French is roughly Haliç Dersaadet manzarından Unkapanı köprüsü. Dersaadet is one of the old names of Istanbul.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: