Archive for the ‘lexicography’ Tag

A camel or a rope in the eye of a needle? The Old Georgian witness   2 comments

In Mt 19:24, Mk 10:25, and Lk 18:25 Jesus famously paints the difficulty of a rich person’s ability to get into the kingdom of God with the picture of a camel going through the eye of a needle. The strangeness of the image has not been lost on Gospel-readers from early on. Origen, followed by Cyril, reports that some interpreters took the word κάμηλος ≈ κάμιλος not as the animal, but as some kind of thick rope. This interpretation from Cyril is known also in Syriac, both in the Syriac translation of the Luke commentary, and in Bar Bahlul, and probably elsewhere. I noticed recently in my Georgian Gospel reading that the early translations also bear witness to the reading “rope”, but the later translations — not surprisingly, given the predominant hellenizing tendencies of the period — line up with the standard Greek reading, “camel”, in most (but not all!) places. Below I list a few of the Greek exegetical places, followed by the three synoptic Gospel verses in Greek, Armenian, and Georgian; I have translated into English everything quoted below except for the Greek Gospel verses. The Syriac versions (Old Syriac, Peshitta, Harqlean), at least in Kiraz’s Comparative Edition of the Syriac Gospels, all have “camel” (gamlā), not “rope” (e.g. ḥablā). As usual, for Armenian and Georgian I provide a few lexical notes. I’ve used the following abbreviations:

 • A89 = the xanmeti text A89/A844, ed. Lamara Kajaia (not extant for the whole of the Gospel of text), at TITUS here (given in both asomtavruli and mxedruli)
 • Ad = Adishi, at TITUS here
 • At = Athonite (Giorgi the Hagiorite), at TITUS here
 • Künzle = B. Künzle, Das altarmenische Evangelium / L’évangile arménien ancien, 2 vols. [text + Armenian-German/French lexicon (Bern, 1984)
 • Lampe = G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon
 • PA = Pre-Athonite, see here at TITUS
 • PG = Migne, Patrologia Graeca

As a side note, for the Qurʾān verse that cites the phrase in question, see the following:

 • W. Montgomery Watt, “The Camel and the Needle’s Eye,” in C.J. Bleeker et al., eds., Ex Orbe Religionum: Studia Geo Widengren, vol. 2 (Leiden, 1972), pp. 155-158.
 • Régis Blachère, “Regards sur un passage parallèle des Évangiles et du Coran,” in Pierre Salmon, ed., Mélanges d’Islamologie, volume dédié à la mémoire d’Armand Abel par ses collègues, ses élèves et ses amis (Leiden, 1974), pp. 69-73.
 • M.B. Schub, “It Is Easier for a Cable to go through the Eye of a Needle than for a Rich Man to Enter God’s Kingdom,” Arabica 23 (1976): 311-312.
 • Samir Khalil, “Note sur le fonds sémitique commun de l’expression ‘un chameau passant par le trou d’une aiguille’,” Arabica 25 (1978): 89-94.
 • A. Rippin, “Qurʾān 7.40: ‘Until the Camel Passes through the Eye of the Needle'” Arabica 27 (1980): 107-113.

A similar phrase with “elephant” (pīlā) instead of “camel” appears in the Talmud: see Strack-Billerbeck, Kommentar, vol. 1, p. 828, and Sokoloff, Dict. of Jewish Babylonian Aramaic, s.v. qwpʾ.

Some Greek and Syriac exegetical and lexical references

Origen, Fragment on Mt 19:24: οἱ μὲν τὸ σχοινίον τῆς μηχανῆς, οἱ δὲ τὸ ζῷον (cited in Lampe, 700a, s.v. κάμηλος)

Some [say the word means] the rope of some apparatus, others [say it means] the animal [the camel].

Cyril of Alexandria, Fragment on Mt 19:24 (PG 72: 429) Κάμηλον ἐνταῦθά φησιν, οὐ τὸ ζῶον τὸ ἀχθοφόρον, ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοινίον ἐν ᾧ δεσμεύουσι τὰς ἀγκύρας οἱ ναῦται.

He says that kámēlos here is not the beast of burden, but rather the thick rope with which sailors tie their anchors.

Cyril, Comm. on Lk 18:23 (PG 72: 857) Κάμηλον, οὐ τὸ ζῶον, ἀλλὰ τὸ ἐν τοῖς πλοίοις παχὺ σχοινίον.

Kámēlos is not the animal, but rather the thick rope found in boats.

With this Greek line from the Luke commentary we can compare the Syriac version, ed. Payne Smith, p. 338.15-17: gamlā dēn āmar law l-hāy ḥayutā mālon ellā l-ḥablā ʿabyā. ʿyāda (h)w gēr l-hānon d-šappir yādʿin d-neplḥun b-yammā da-l-hālēn ḥablē d-yattir ʿbēn gamlē neqron.

He says gamlā, [meaning] not the animal, but rather a thick rope, for those who know well how to plow the sea are accustomed to call the very thick ropes that they use gamlē.

One more place in Syriac attributed to Cyril has this interpretation, a few lines in the fragmentarily preserved work Against Julian (CPG 5233), ed. E. Nestle in Karl Johannes Neumann, Iuliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt (Leipzig, 1880), here p. 56, § 21: d-qaddišā Qurillos, men mēmrā d-16 d-luqbal Yuliyanos raššiʿā. mqabbel hākēl l-taḥwitā: ḥrurā da-mḥaṭṭā w-gamlā, w-law ḥayutā a(y)k d-asbar Yuliyanos raššiʿā wa-skal b-kul w-hedyoṭā, ellā mālon ḥablā ʿabyā da-b-kul ellpā, hākanā gēr it ʿyādā d-neqron ennon aylēn d-ilipin hālēn d-elpārē.

Cyril, from book 16 of [his work] Against Julian the Wicked. He accepts, then, the example: the eye of the needle and the gamlā, but not the animal, as the wicked, completely stupid, and ignorant Julian thought, but rather the thick rope that is on every ship, for thus those sailors who are expert are accustomed to call them.

Theophylact of Ohrid, Ennaratio on Mt (PG 123: 356): Τινὲς δὲ κάμηλον οὐ τὸ ζῷόν φασιν, ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοινίον, ᾧ χρῷνται οἱ ναῦται πρὸς τὸ ῥίπτειν τὰς ἀγκύρας.

Some say that kámēlos is not the animal, but rather the thick rope that sailors use to cast their anchors.

Suda, Kappa № 282: Κάμηλος: τὸ ζῷον. … Κάμιλος δὲ τὸ παχὺ σχοινίον.

Kámēlos: the animal. … Kámilos a thick rope.

Ps.-Zonaras, Lexicon: Κάμηλος. τὸ ἀχθοφόρον ζῶον. κάμηλος καὶ τὸ παχὺ σχοινίον, ἐν ᾧ δεσμεύουσι τὰς ἀγκύρας οἱ ναῦται. ὡς τὸ ἐν εὐαγγελίοις· κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν.

Kámēlos: the beast of burden. Kámēlos is also the thick rope with which sailors tie their anchors, as in the Gospels: “for a kámēlos to go through the eye of a needle.”

As mentioned above, Cyril’s report on the verse re-appears among other things in Bar Bahlul: ed. Duval, coll. 500-501, s.v. gamlā: gamlā tub maraš [sic! cf. maras]. ba-ṣḥāḥā Qurillos gamlā qārē l-ḥablā ʿabyā d-āsrin bēh spinātā. Moše bar Kēpā gišrā ʿabyā d-mettsim l-ʿel b-meṣʿat benyānē qārē gamlā, haw da-ʿlāw(hy) mettsimin qaysē (ʾ)ḥrānē men trayhon gabbāw(hy) w-taṭlilā d-a(y)k hākan gamlā metqrā. (ʾ)ḥrā[nē] dēn d-ʿal gamlā d-besrā w-da-kyānā rāmez wa-b-leššānā yawnāyā qamēlos metemar. (ʾ)ḥrā[nē] dēn āmrin d-gamlā haw d-emar māran b-ewangelyon sgidā — da-dlil (h)u l-gamlā l-meʿal ba-ḥrurā da-mḥaṭṭā — l-hānā gamlā d-ḥayy āmar, w-law d-a(y)k (ʾ)ḥrā[nē] šāṭrin l-gamlā. ba-ṣḥāḥā (ʾ)nāšin dēn āmrin d-šawšmāna (h)w arik reglē w-lā šarririn. w-gamlā b-meṣʿat ḥaywātā dakyātā w-ṭaʾmātā itāw(hy), b-hāy gēr d-metgawrar, men ḥaywātā dakyātā metḥšeb, wa-b-hāy d-lā ṣāryā parstēh, men ṭaʾmātā.

A gamlā is also a rope [Arabic]. In one copy: Cyril calls the thick rope with which people tie their ships a gamlā. Moše bar Kēpā calls the thick beam people place at the top of buildings in the middle a gamlā, the one on which other pieces of wood are placed from either side, and a ceiling like this is called a gamlā. Others [say] that it means the natural animal [? lit. of flesh and of nature] gamlā (camel), and in Greek it is called kámēlos. Others say that the gamlā that the Lord mentioned in the Gospel — i.e., “it is easier for a gamlā to enter the eye of a needle” — by this he means a living gamlā, and not, as some foolishly say, a [non-living] gamlā [i.e. a rope, as in the interp. above?]. In one copy: Some people say that it is an ant with long, unstable legs. A camel is midway between the categories of clean and unclean animals: since it chews the cud, it is counted among clean animals, and since it does not split the hoof, among unclean.

[NB with this ant mentioned here cf. Brockelmann, Lexicon Syriacum, 2d ed., 120b (s.v. gamlā mng. 2c), JBA gamlānāʾāh (Sokoloff, Dict. Jewish Babylonian Aramaic, 289-290); also Persian uštur mūr (camel-ant).]

The Gospel verses in Greek, Armenian, and Georgian

(English translations in the next section.)

Mt 19:24

πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

Դարձեալ ասեմ ձեզ· դիւրի́ն է մալխոյ մտանել ընդ ծակ ասղան. քան մեծատան յարքայութիւն ա՟յ մտանել։

դիւրին easy, light | մալուխ, -լխոյ rope (supposedly also “camel”; see note below) | ծակ, -ուց hole | ասեղն, ասղան, -ղունք, -ղանց needle | մեծատուն, մեծատան, -անց rich NB on մալուխ, see Lagarde, Armenische Studien, № 1404; Ačaṙean, 3.226-227; Künzle 2.437 says “Die Bedeutung ‘Kamel’ ist wohl durch diese NT-Stellen irrtümlich in die armen. Lexika eingegangen.” The proper Arm. word for camel is ուղտ, Lagarde, Arm. St., № 1760 (cf. MP uštar, NP uštur; Sanskrit उष्ट्र uṣṭra).

A89 ႾႭჃႠႣႥႨႪჁႱ ႠႰႱ ႬႠႥႨႱႠ ႫႠႬႵႠႬႨႱႠ ႱႠႡႤႪႨ ჄႭჃႰႤႪႱႠ ႬႤႫႱႨႱႠႱႠ ႢႠႬႱႪႥႠႣ Ⴅ~Ⴄ . . . . . . . ႸႤႱႪႥႠႣ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႱႠ Ⴖ~ႧႨႱႠႱႠ

ხოჳადვილჱს არს ნავისა მანქანისა საბელი ჴოჳრელსა ნემსისასა განსლვად ვ(იდრ)ე . . . . . . . შესლვ[ა]დ სასოჳფეველსა ღ(მრ)თისასა

ხ-ოჳ-ადვილ-ჱს easier (< ადვილი easy) | ნავი ship | მანქანაჲ mechanism, machine | საბელი cable, rope, cord | ჴურელი hole | ნემსი needle

Ad მერმე გეტყჳ თქუენ: უადვილესა ზომთსაბლისაჲ ჴურელსა ნემსისასა განსლვაჲ, ვიდრე მდიდრისაჲ შესლვად სასუფეველსა ღმრთისასა.

უადვილეს easier (< ადვილი easy) | ზომთ(ა)-საბელი cable, thick rope (cf. Rayfield et al., 695a; ზომი measurement) | მდიდარი rich

PA და მერმე გეტყჳ თქუენ: უადვილეს არს მანქანისა საბელი განსლვად ჴურელსა ნემსისასა, ვიდრე მდიდარი შესლვად სასუფეველსა ღმრთისასა.

At და მერმე გეტყჳ თქუენ: უადვილეს არს აქლემი განსლვად ჴურელსა ნემსისასა, ვიდრე მდიდარი შესლვად სასუფეველსა ცათასა.

აქლემი camel

Mk 10:25

εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

դիւրի́ն է մալխոյ ընդ ծակ ասղան անցանել. քան մեծատան յարքայութիւն ա՟յ մտանել։.

անցանեմ, անցի to pass, flow, run

Ad უადვილეს არს ზომსაბელისა განსლვაჲ ჴურელსა ნემსისა, ვიდრეღა <არა> [?] მდიდარი სასუფეველსა ღმრთისასა შესულად.

PA უადვილჱს არს მანქანისა საბელი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად, ვიდრე მდიდარი სასუფეველსა ღმრთისასა შესლვად.

At უადვილეს არს აქლემი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად, ვიდრე მდიდარი შესლვად სასუფეველსა ღმრთისასა.

Lk 18:25

εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

դիւրագոյն իցէ մալխոյ ընդ ծակ ասղան անցանել. քան մեծատան յարքայութիւն ա՟յ մտանել։.

դիւրագոյն easier

A89 ႾႭჃႠႣႥႨႪჁႱ ႠႰႱ ႫႠႬႵႠႬႨႱ ႱႠႡႤႪႨ ჄႭჃႰႤႪႱႠ ႬႤႫ ႱႨႱႠႱႠ ႢႠႬႱႪႥႠႣ Ⴅ~Ⴄ ႫႣႨႣႠႰႨ ႱႠႱႭჃႴႤႥႤႪႱႠ Ⴖ~ႧႨႱႠႱႠ

ხოჳადვილჱს არს მანქანის საბელი ჴოჳრელსა ნემსისასა განსლვად ვ(იდრ)ე მდიდარი სასოჳფეველსა ღ(მრ)თისასა

Ad უადვილეს არს მანქანისსაბელი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად, ვიდრე მდიდარი სასუფეველსა ღმრთისასა შესლვად.

PA = Ad

At უადვილეს არს მანქანისა საბელი ჴურელსა ნემსისასა განსლვად, ვიდრე მდიდარი შესლვად სასუფეველსა ღმრთისასა.

English translations of these verses

Mt 19:24

Arm Again I say to you: it is easier for a rope to enter the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

A89 It is easier for a rope from a ship’s apparatus to go through the eye of a needle than [for the rich] to enter the kingdom of God.

Ad Again I say to you: It is easier for a cable to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

PA And again I say to you: It is easier for the rope of an apparatus to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

At And again I say to you: It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of heaven. [sic! Not “of God”]

Mk 10:25

Arm It is easier for a rope to pass through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

Ad It is easier for a cable to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

PA It is easier for the rope of an apparatus to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

At It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

Lk 18:25

Arm It would be easier for a rope to pass through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

A89 It is easier for the rope of an apparatus to go through the eye of a needle than for the rich [to enter] the kingdom of God.

Ad It is easier for the rope of an apparatus to go through the eye of a needle than for the rich to enter the kingdom of God.

PA = Ad

At ≈ Ad

Conclusion

So here is how the witnesses stand:

Camel Rope
Greek
Some Greek exeg.
Armenian
Syriac
Geo early, PA
Geo Athonite ✓ (Lk only)

For Greek, I wonder about the real existence of the word κάμιλος (with iota, not ēta, but both words pronounced the same at this period). I don’t know that it is attested anywhere that is certainly unrelated to the Gospel passages. More generally, is there an explanation for the two opposed readings “camel” and “rope”? There is in Arabic a similarity between ǧamal (camel) and ǧuml/ǧumla (“thick rope”, see Lane 460), but it is treading on thin ice to have recourse to this similarity as an explanation for earlier texts with no palpable connection to Arabic. It may simply be the case that, as Cyril says, in nautical argot ropes went by the name “camels”. (And we should remember that there were sailors in Jesus’ circle.)

The earliest reading may well have been “camel”, but a change to “rope” does not really make for an easier reading: one can put a thread through a needle’s eye, but a rope will go through it no more than a camel will! In any case, some traditions clearly side with “rope”, such that those traditions’ commonest readers and hearers of the Gospel passage would have known nothing of a camel passing through the eye of a needle, only a rope, and apparently one large enough to handle marine functions!

There is no early evidence among the sources above for “camel” in Georgian (or Armenian), while Greek knows both, as does Syriac (via Greek sources, to be sure). This variety of readings, attested without a doubt, adds to the richness of the textual witness of the Bible and the history of its interpretation. There are probably further exegetical and lexical places in Greek, Syriac, Armenian, and Georgian that bear on this question of what we’re dealing with here, a camel or a rope, but this is, I hope, at least an initial basis for some future work on the question for anyone interested.

Old Georgian phrases and sentences 56 (Lk 1:15)   1 comment

In the foretelling of John the Baptist’s birth, the archangel Gabriel tells John’s father-to-be, Zacharias, that John should abstain from drinking alcohol (Luke 1:15):

ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου,
καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ,
καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται
ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ

This is all seemingly simple enough, but I was surprised to find an interesting reading here in one of the Old Georgian versions of the text. Here it is in the Adishi, Pre-Athonite, and Athonite texts (this verse not extant in ms A-89 or Vind. georg. 2):

Adishi რამეთუ იყოს დიდ წინაშე უფლისა და ღჳნოჲ და სათრობელი და იყი არა სუას და სულითა წმიდითა სავსე იყოს მიერვე მუცლით დედისა თჳსისაჲთ.

 • ღჳნოჲ wine
 • სათრობელი intoxicating drink
 • იყი strong drink
 • სუას aor conj 3s სუმა to drink
 • სავსეჲ full
 • მუცელი belly

PA რამეთუ იყოს დიდ წინაშე უფლისა და ღჳნოჲ და თაფლუჭი არა სუას და სულითა წმიდითა აღივსოს მიერვე დედისმუცლით მისითგან.

 • თაფლუჭი mead (cf. თაფლი honey; see excursus below)
 • აღ-ი-ვს-ოს aor conj 3s აღვსება to fill (NB the CV -ი- > to be filled)

At რამეთუ იყოს დიდ წინაშე უფლისა და ღჳნოჲ და თაფლუჭი არა სუას და სულითა წმიდითა აღივსოს მიერვე დედისმუცლით მისითგან.

In addition, here is an image from the Gospel manuscript BnF géo. 28, f. 111v, col. b., ll. 14-20, which is a 13th-cent. witness to the Athonite version:

bnf_geo_28_f111v_lk1_15

Here is the text from transcribed from nusxuri into mxedruli and with abbreviations resolved:

რ(ამეთუ) იყოს დიდ წ(ინაშ)ე ო(ჳფლ)ისა და ღჳნოჲ და თაფლოჳჭი არა სუას და ს(უ)ლითა წ(მიდ)ითა აღივსოს მიერვე დედისმოჳცლით მისითგ(ა)ნ.

The Adishi text, then, has three in the list of prohibited drinks, while the Pre-Athonite and Athonite have two, just like the Greek. Furthermore, neither the second nor the third in the Adishi list is თაფლუჭი, which we find elsewhere paired with ღჳნოჲ in the “wine and strong drink” passages of the Bible (e.g. Lev 10:9, Num 6:3). (Of the same root as the second word in the Adishi list, სათრობელი, we see დამათრობელი in Jdg 13:4, which also has ძმარი “vinegar” and ყურძენი “grape”.)

Since, alongside Greek, both Armenian and Syriac enter into discussions of the textual lineage of the Georgian Gospels, I’ll give them both here, too. For Syriac, the Old Syriac (Sinaiticus), the Peshitta, and the Ḥarqlean all have simply ḥamrā w-šakrā lā neštē. In Armenian, this part of the verse reads, գինի եւ աւղի մի́ արբցէ. So the witnesses for this verse in both of these languages give simply a bipartite prohibition, just like the two later Georgian versions, not a tripartite one like that of the Adishi text.

********************

On honey-water, or mead

As pointed out above, the word that stands sometimes in the Georgian versions for σίκερα (traditionally “strong drink”, but probably better, “beer”) is თაფლუჭი “mead”, derived from the word თაფლი “honey”. As is well known, mead is a thing and a word with a long history in at least some Indo-European societies (see Pokorny; Buck, Synonyms, §§ 5.84, 5.91). The modern English “mead” goes back to medu in Old English, where there are many derivatives appearing in Beowulf and elsewhere (all of these in Bosworth-Toller), e.g.

 • medoærn banquet-house, place to drink mead
 • medubenc mead-bench
 • medoburg city of mead-drinkers
 • medudrēam mead-revelry
 • medoful mead-cup
 • medoheal mead-hall
 • meoduscenc mead-draft
 • meodosetl mead-seat
 • medostīg path to the mead-hall

(“Honey” itself in OE is unrelated: hunig; see PIE *kₑnəkó- “golden” in Pokorny.) Here are a few other words of the same origin as this word medu in other IE languages (PIE *médhu-). Sanskrit madhu- was used for sweet drinks, including soma, and in line with Avestan maδu- is the Middle and later Persian may “wine” (Mackenzie 55, Steingass 1357). Greek μέθυ (> μεθύω to be drunk > μεθύσκω to make drunk) is a poetic word for wine; it does not mean “mead”. (The latter is μελίτειον, as in Plut. Quaest. Conv. 672b: καὶ μέχρι νῦν τῶν τε βαρβάρων οἱ μὴ ποιοῦντες οἶνον μελίτειον πίνουσιν. Mod. Gr. has ὑδρόμελι like Latin hydromeli, with derivatives in the Romance languages). In Russian, “honey” is мёд (for the color, cf. медь “copper”). The Slavic words for “bear” derive partly from this root, e.g. Russian медведь (honey-eater; cf. Buck, § 3.73). (In Old Georgian, “bear” is დაფჳ [modern დაფვი], as in 1Sam 17:34 JerLect. The word does not sound dissimilar to თაფლი “honey”: should we posit a direct etymological link?) Note that Chubinov/ჩუბინაშვილი (Грузинско-Русско-Французскій Словаръ/Dictionnaire géorgien-russe-français [Saint Petersburg, 1840], 220) defines თაფლუჭი with “сикера” — σίκερα! — and “медовика”.

Lastly, for one more (non-mead) term for drinks, to return to Lk 1:15, Gothic has

jah wein jah leiþu ni drigkid

The first noun is, of course, “wine”, and the second is cognate with OE līþ, “strong drink” (cf. the first element in German Leithaus).

Old Georgian phrases and sentences 52 (fruit trees in the desert)   Leave a comment

I stumbled upon these lines in Sarjveladze & Fähnrich, p. 525. The citation is from an 11th-cent. manuscript, H-341 (46). (Incidentally, it is a boon to the dictionary that the authors scoured not only editions, but manuscripts, too, thus including unedited textual pieces and even, it seems, some marginal notes and colophons.)

დამიკჳრდა უდაბნოსა მას ესევითარი ხეოანი, რამეთუ იყო ფინიკი, ბროწეული, თრუნჯი, ატამი

Ich staunte über so einen solchen Baumbestand in der Wüste, denn es gab Dattel, Granatapfel, Orange, Pfirsich.

 • და-მ-ი-კჳრ-დ-ა aor 3sg O1 (here indir. vb) დაკჳვება to be amazed, astounded
 • უდაბნოოჲ wilderness
 • ხეო(ვ)ანი having trees (ხეჲ)
 • ფინიკი date
 • ბროწეული pomegranate
 • თრუნჯი orange or some other citrus fruit
 • ატამი peach

I was amazed at such a tree-area in the wilderness, because there were [trees of] date, pomegranate, citrus, and peach.

Plant-names are notorious for spreading across languages, and we have some such words here, words it would be easy to follow down many interconnected paths. To take two of the Georgian words above, for ფინიკი we have Greek φοίνιξ (φοινικ-), for თრუნჯი we have Persian turunǧ, Aramaic etrog (Mandaic trunga, Syriac ṭruggā), Arabic utruǧ/nǧ. (For Aramaic terms, see I. Löw, Aramaeische Pflanzennamen.) Wholly unrelated, however, to the Georgian word ატამი above is a widespread term for peach: MP šiftālūg/NP šaftālū(ǧ/d)/Tajik шафтолу/Turk şeftali/Tatar шәфталу; NP has another related word šaftarang for a kind of red peach, and another word hulū. We could, of course, go on, both more deeply and broadly, but for now let’s stop at this marvelous oasis that appeared in the wilderness to the Georgian speaker above.

More of the Christmas story in Old Georgian (with lexicon)   Leave a comment

One year ago, I shared a document with part of the Christmas story in three Old Georgian versions (Adishi, Pre-Athonite revision, and Giorgi’s version) accompanied by a lexicon and complete verb concordance. Here’s an updated version of the same document, now with Lk 1:26-35 and Lk 2:1-20 and an augmented lexicon. Aside simply from Georgian reading practice, a careful reading alongside the Greek (and Armenian and Syriac) will provide fodder for text critics, but even on the surface, the addition from Lk 1:42 (“blessed are you among women”) in 1:28 P and G is noticeable. Lk 1:32 A has an unusual reading with მადლი (“blessing, grace; power, ability”) in მოსცეს მას უფალმან ღმერთმან მადლი – საყდარი დავითის, მამისა თჳსისაჲ (“the Lord God will give him blessing, the throne of David his father”); I do not yet know if there are parallels elsewhere.

I’ve always found studying synoptic text presentations both instructive and enjoyable. If you do, too, here you are:

xmas_story_old_georgian

 

Dried meat in Bar Bahlul   Leave a comment

In a recent post, I mentioned Bar Bahlul’s source “the Proverbs [or tales] of the Arameans”. Among other entries in his lexicon where he cites that source, here is another:

Bar Bahlul, Lexicon, ed. Duval, col. 2072

Bar Bahlul, Lexicon, ed. Duval, col. 2072

English’d:

Tmirā I found it in the Proverbs [or tales] of the Arameans. I think it is tatmīr, that is, seasoned, salted meat.

Here is an image from a manuscript of the Lexicon, SMMJ 229 (dated 2101 AG = 1789/90 CE), f. 311v:

SMMJ 229, f. 311v

SMMJ 229, f. 311v

This is not a particularly special copy of the Lexicon; it’s just one I had immediately at hand. It is, not surprisingly, slightly different from Duval’s text, including the variants he gives. Note that the Persian word at the end is misspelled in this copy.

Payne Smith (col. 4461) defines tmirā as caro dactylis condita (“meat seasoned with dates”), with Bar Bahlul cited, along with some variation in another manuscript, including alongside tatmīr the word تنجمير. I don’t know anything certain about this additional word (rel. to Persian tanjidan, “to twist together, squeeze, press”?).

The word tatmīr is a II maṣdar of the root t-m-r, which has to do with dates. The Arabic noun is tamr (dried) dates (do not confuse with ṯamar fruit), and probably from Arabic Gǝʿǝz has ተምር፡; cf. Heb. tāmār, JPA t(w)mrh, Syr. tmartā, pl. tamrē. (Another Aramaic word for date-palm is deqlā.) The Arabic D-stem/II verb tammara means “to dry” (dates, meat) (Lane 317). While the noun tamr means “dates”, the verb tammara does not necessarily have to do with drying dates, but can also refer to cutting meat into strips and drying it. Words for tatmīr in the dictionary Lisān al-ʿarab are taqdīd, taybīs, taǧfīf, tanšīf; we find the description taqṭīʿu ‘l-laḥmi ṣiġāran ka-‘l-tamri wa-taǧfīfuhu wa-tanšīfuhu (“cutting meat into small pieces like dates, drying it, and drying it out”) and further, an yaqṭaʿa al-laḥma ṣiġāran wa-yuǧaffifa (“he cuts meat into small pieces and dries it”).  All this makes it doubtful that the word above in Bar Bahlul’s lexicon really has anything to do with dates. Why not simply “dried, seasoned meat”?

As for the passive participle mubazzar, b-z-r is often “to sow”, but may also be used for the “sowing” of seeds, spices, etc. in cooking, so: “to season” (Lane 199). Finally, the last word is Persian namak-sud “salted” (Persian [< Middle Persian] namak salt + sudan to rub [also in Mid.Pers.)

Talking to a dog in Aramaic   1 comment

At some points in the history of lexicography, the acceptable fodder for lexicographers has been restricted, investigations into non-literary and purely colloquial words being eschewed. In the course of the last few centuries, at least, in more than one lexicographic arena, this custom has fortunately fallen into disuse, with the study of slang, etc. finding able word-hunters such as John S. Farmer (on whom see here, with numerous works here, with his French-English Vocabula Amatoria elsewhere), Allen Walker Read (Lexical Evidence from Folk Epigraphy in Western North America: A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary [Paris, 1935], reprinted by Maledicta Press in 1977 as Classical American Graffiti), and more recently Eric Partridge, Jonathon Green, and others. It is not only the vocabulary of languages of Europe that have been studied on this more earthy level. Yona Sabar’s Jewish Neo-Aramaic Dictionary (Harrassowitz, 2002), for example, includes in its store euphemisms, taboo words, and metaphors as such, as well as the vocabulary of women’s speech and baby talk (see pp. 59-64).

The tenth-century scholar Ḥasan bar Bahlul (see GEDSH, p. 54) compiled a large Syriac lexicon, which contains many terms that are quite rare — indeed some words we know only thanks to his lexicon — and he also gives evidence of Aramaic dialects as spoken in his own time. One colloquial word, yet a word that he came across, he says, in reading, not necessarily in speech, is kušukušu:

Eric Partridg
Eric Partridge
Bar Bahlul's lexicon, ed. Duval, col. 883

Bar Bahlul’s lexicon, ed. Duval, col. 883

Kušukušu. I found it in the Proverbs [or tales] of the Arameans. [It is a term for] coaxing a dog, putting a dog at ease.

This is just the kind of dog-speech one might use with the animal as described by T.S. Eliot:

The usual Dog about the Town

Is much inclined to play the clown,

And far from showing too much pride

Is frequently undignified.

He’s very easily taken in —

Just chuck him underneath the chin

Or slap his back or shake his paw,

And he will gambol and guffaw.

He’s such an easy-going lout,

He’ll answer any hail or shout.

Perhaps especially a hail or shout “Kušukušu!” If we’re to believe the rest of Eliot’s poem (thanks to my children for keeping it so often in my ears), it’s not so with cats!

Bar Bahul’s complete lexicon, ed. R. Duval, is available online, and the CAL project provides links from individual lemmas to the appropriate pages. The work is hardly a mere glossary, with just close equivalents for Syriac-Syriac or Syriac-Arabic. Some entries are long and give much more than simple definitions (e.g. philosophy on cols. 1548-1554). A full-scale study of the work would yield us a fuller picture of intellectual work and knowledge around Baghdad in the tenth century, especially in Christian circles, so hopefully some able scholar will undertake such a project before long, and a complete digital edition, fully searchable, would be a good foundational start.

Old Georgian phrases and sentences 25   Leave a comment

Lexica are only as strong as the properly analyzed corpus on which they are based, and the best lexica give examples for lemmata and sublemmata. One advantage among many of electronic lexica is the possibility of pointing to an almost unlimited number of examples from the corpus to illustrate the meaning in question. Due to size, printed dictionaries must limit the number of examples they give, but, of course, well-chosen examples, even if few, may still serve their purpose well. The large (and expensive) Georgian dictionary of Sarjveladze and Fähnrich (Altgeorgisch-Deutsches Wörterbuch, HdO 8.12 [Leiden: Brill, 2005]) might be even better with more examples, but it already strains the limits of maneuverability for a 8º with more than 1600 pages, and that’s with very minimal margins, something unfortunate for a printed dictionary (or printed books of other kinds, too). Still, the examples, all of which are translated into German, are well chosen: while it may not be your choice for a desert-island book, the examples are instructive and at times, depending on the present mixture of your humors, entertaining. Below is an example I recently stumbled upon while hunting for another word. The line is cited from S-1463 264v and appears in the dictionary on 259b, s.v. გარდმოქართულება “to translate into Georgian”.

ბერძულისაგან გარდმოუქართულებიან ესე თავნი, სომეხთა განმაქიქებელნი

From Greek he has translated into Georgian these chapters brought to light by the Armenians.

[S-F translate it “Er hat diese Werke, die die Armenier entlarven, aus dem Griechischen ins Georgische übersetzt.”]

Vocabulary and remarks

ბერძული Greek

გარდმო-უ-ქართულ-ებ-იან perf. 3p, the CV -უ- marking a 3rd pers. IO (the logical agent from the perspective of some languages), with the usual structure of Old Georgian Series III verbs.

სომეხი Armenian

განმაქიქებელი revealed, brought to light (The word is a participle from განქიქება “to expose, shame, dispraise”; the sense of the verb seems often to be a negative one, and the participle, too, can have a negative meaning. Not having any more context than this sentence, we cannot say with certainty, but the participle here probably means more fully “brought to light [as something bad]”.)

The 16th-century scribe ʿAbd al-ʿAzīz from Mardin   1 comment

CFMM 466, f. 296v

Church of the Forty Martyrs (Mardin) ms 466 is a copy of Išoʿ bar ʿAli’s Syriac-Arabic lexicon dated 1857 AG (= 1545/6 CE). The script is a very fine Serṭo — descriptions of scribal hands can tend to sound like you’re talking about wine! — with just the right amount of flourishes for the scribe to show some uniqueness while still making his text simply legible. After the lexicon proper ends, there is a short list (see the image above) of words that have šīn in Syriac but sīn in Arabic, and vice versa; note that a later reader has marked the pair sahrā and šahr with an X, and rightly given the Arabic meaning of sahrā as qamar (“moon”) rather than, strictly speaking, šahr (“month”), although the two sibilant words are surely related, just as “moon” and “month” are in English and other Germanic languages (but not Indo-European more generally).

On the same page as this little comparative list comes the colophon, written sideways, from which we learn both the scribe’s name and the date of copying. Aside from the frequently found terms of scribal self-deprecation, the colophon informs us that ʿAbd al-ʿAzīz completed the work “in a small amount of time in the year 1857 AG in the monastery of the see of Antioch, Dayr Al-Zaʿfarān”, and some of this information is repeated again in a Garšūnī colophon on ff. 300v-301r. This scribe, whose hand penned these lovely letters, was from Mardin, he tells us, specifically the part known as Qāṣur or Qāṣrā (see Payne Smith col. 3708 for references to these toponyms). I was so inspired by the work of ʿAbd al-ʿAzīz, that I composed a few humble lines in his honor, to be sung to the tune of Abdul Abulbul Amir:

Of the sons of Mardin there’s scribes and there’s monks,

And many who write in Serṭo.

But of all of those writers, there’s none, I believe,

So precious as ʿAbdulʿazīz!

The note above the colophon is a purchase note in Garšūnī, where we learn that the scribe’s own son, Rabbān Pawlos of Al-Manṣūrīya (from which place we also know a female scribe named Maryam from about the same time period as ʿAbd al-ʿAzīz), bought the book in February of 1886 AG (= 1575 CE) from a certain Rabbān Šemʿon known as Ibn Al-Qarya (?).

Recently digitized books from HMML’s collections   1 comment

I want to highlight five books from HMML’s rare books collections that we have recently photographed and made available at Vivarium. The first three are slim booklets with some very basic information about Arabic, Persian, and Syriac in the form of a guide to reading and pronunciation with some short well-known texts in the particular language and a Latin translation. The Alphabetum Arabicum (1592) has  the Lord’s Prayer, the Annunciation, Psalm 113 (112), Psalm 117 (116), and John 1:1-9.[1] Similar introductory books were published for Gǝˤǝz (Alphabetum Aethiopicum sive Gheez et Amhharicum [Rome, 1789]),[2] Armenian (Alphabetum Armenum), Coptic (Alphabetum Cophtum sive Aegyptiacum), Persian (Alphabetum Persicum), and Syriac (Alphabetum Syro-Chaldaeum), all of these printed by the Congregatio de Propaganda Fide press. Later the Dominicans at Mosul would print the comparable Syllabaire ou exercices de lecture arabe à l’usage des enfants (1862), Syllabaire chaldéen, 3d ed. (1884) for east Syriac script, and Livre de lecture syrienne, 3d ed. (1884) for west Syriac script.[3] These digitized booklets on Arabic, Persian, and Syriac (the script in this one is mostly Serṭo) may be of interest for the history of scholarship in these languages, typography, and perhaps even pedagogy.

Alphabetum arabicum (Rome, 1592).

Alphabetum persicum, cum Oratione dominicali et Salutatione angelica (Rome, 1783).

Alphabetum syro-chaldaeum, una cum Oratione dominicali, Salutatione angelica, et Symbolo fidei (Rome, 1797).

The next volume, completely unrelated to the previous three, is Budge’s The Miracles of the Blessed Virgin Mary, and the Life of Hannâ (Saint Anne), and the Magical Prayers of ‘Ahĕta Mîkâêl (London, 1900). Only 300 copies were printed (“for private circulation”), of which this copy is no. 79. No one who has not seen this ponderous tome will divine its heft and size merely from viewing the images on a screen, but I vouch for its massive dimensions. To be sure, some of the criticisms that R.H. Charles leveled against another of Budge’s huge books are fitting here (see in Hermathena 10 [1899]: 397-406, available here), too, but, at the very least, many of the plates are worth examining.

The last book is Giovanni Battista Ferrari’s Ktābā da-bnāt qālē suryāyātā = Nomenclator Syriacus (Rome, 1622), a Syriac-Latin glossary (based on onomasiological rather than semasiological principles). HMML also has a copy of Thomas Obicini’s similar work, Thesaurus Arabico-Syro-Latinus, which was posthumously published at Rome, 1636.[4]

[1] For Arabic HMML also has the similar, but longer, Fabrica overo dittionario della lingua volgare arabica, et italiana by Dominico Germano de Silesia (Rome, 1636); it includes some partially vocalized Christian phrases and texts, such as the Christian basmallah, the Lord’s Prayer, Ave Maria, the Apostles’ Creed, Ten Commandments, Salve Regina, and the Athanasian Creed.

[2] Note also the Chaldeae [sic!] seu Aethiopicae Linguae Institutiones (Rome, 1630). HMML also has this volume; it has already been photographed and will be added to Vivarium in the near future.

[3] See further M.W. Albin, “Preliminary bibliography of Arabic books printed by the Dominican fathers in Mosul,” MIDEO 16 (1983): 247-260, and J.F. Coakley and David G.K. Taylor, “Syriac Books Printed at the Dominican Press, Mosul,” in, George A. Kiraz, ed., Malphono w-Rabo d-Malphone. Studies in Honor of Sebastian P. Brock, Gorgias Eastern Christian Studies 3 (Piscataway, 2008), pp. 71-110.

[4] This work is based, without attribution, on Eliya of Nisibis’ Kitāb al-turjumān fī taˤlīm luġat al-suryān, of which I am preparing a new edition—there is an older one by Lagarde—based partly on six newly identified manuscripts of the work, including the oldest dated copy.

English loanwords in Arabic: data from the early 20th century   2 comments

Not too long ago Riccardo Contini highlighted the importance of travel literature for scholars interested in the diachronic investigation of Arabic by examining Charles Doughty’s Travels in Arabia Deserta (first published 1888).[1] Similar, though more paltry, data useful for this kind of linguistic research may also be found in a somewhat unexpected resource, and it is this resource I would like to point out here.

I spent part of the weekend reading H.L. Mencken’s excellent The American Language: An Inquiry into the Development of English in the Unites States, originally published in 1919, followed by revised editions, the last of which, the fourth, appeared in 1936. Mencken also augmented this first thick volume with two equally sized supplements. I can hardly praise the book highly enough, both for the information it provides and for the delightful prose and wit in which that information is couched. At the end of the first volume, Mencken offers some remarks on a number of languages spoken in immigrant communities in America, and Arabic is happily among that number, his data having been provided by H.I. Katibah and S. Baddour (pp. 683-685). Here (with modified orthography) are some of the English-influenced lexical items,[2] mostly verbs, he lists, along with a few remarks of my own:

 • sannas earn a cent, as in l-yom mā sannasnā, “We didn’t make a cent today.”
 • šannaj make change (money)
 • šarraj charge
 • darrav drive
 • narvas become nervous
 • layyat be late, as in l-trēn mlayyit, “The train is late.”
 • baḏar bother, as in lā tbaḏirni, “Don’t bother me.”
 • barrak park
 • sammak smoke. The original way to say “I smoked” is šaribtu l-duḫ()āna, “I drank smoke (or tobacco),” etc. (Lane p. 1526, col. 1),[3] but subsequently a denominative II verb from duḫān developed: daḫḫantu (Wehr, Dictionary, p. 317). Cf. D.R. Woodhead and W. Beene, A Dictionary of Iraqi Arabic: Arabic-English, pp. 154-155, 238.
 • faksan fix, as in hāda muš mfaksan, “This isn’t fixed.”
 • [fabrak manufacture. This word is included in the list as though it were an English loan, but it much more likely derives from French fabriquer.]
 • haldab hold up
 • sayyan sign (a document)
 • kaddam say “God damn”
 • some English nouns with Arabic feminine plural marker added: hawsāt (houses), starāt (stores), bazāt (bosses), šuzāt (shoes [as noted in the list, a plural of a plural!]).

As can be clearly seen, most of the verbs, whether taken as from triliteral or quadriliteral roots, are put into the phonological and morphological pattern of the II verb, and this practice is common across Semitic languages for making new verbs, often from nouns (denominative). It’s too bad more examples were not given for these lexical items, but we at least see some participles for the verbs, both active (mlayyit) and passive (mfaksan). Especially interesting are haldab and kaddam, both of which each come from two words in English.

Notes:

[1] “Travel Literature as a Linguistic Source: Another Look at Doughty’s Najdi Arabic Glossary,” in F.M. Fales and G.F. Grassi, eds., CAMSEMUD 2007: Proceedings of the 13th Italian Meeting of Afro-Asiatic Linguistics, Held in Udine, May 21st-24th, 2007 (Padua, 2010), pp. 305-314.

[2] On evidence of language contact in Modern Standard Arabic see Hans Wehr, Die Besonderheiten des heutigen Hocharabischen mit Berücksichtigung der Einwirkung der europäischen Sprachen (Berlin, 1934), and Majed F. Saˤid, Lexical Innovation through Borrowing in Modern Standard Arabic (Princeton, 1967).

[3] Arabic is not alone in this idiom. As one example outside the Semitic languages note the old expression in German “Tabak trinken”: “Tabak rauchen” dates only from the second half of the 17th century (Grimm, Deutsches Wörterbuch, vol. 8, col. 244). Among Neo-Aramaic dialects, we may similarly cite, at least, šty “drink” used for both liquids and tobacco in the dialects covered by Yona Sabar’s Jewish Neo-Aramaic Dictionary (Wiesbaden, 2002), p. 305. In the dialect of Barwar, inter alia, the verb grš “pull, drag” is used for smoking (G. Khan, The Neo-Aramaic Dialect of Barwar, vol. 2, Lexicon, [Leiden, 2008], p. 1128; idem, A Grammar of Neo-Aramaic: The Dialect of the Jews of Arbel [Leiden, 1999], p. 553; idem, The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Sulemaniyya and Ḥalabja [Leiden, 2004], p. 584). Maclean (A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac [Oxford, 1901], pp 58, 314) cites both verbs for this meaning. The use of the verb “pull, drag” instead of “drink” may be due to Iranian influence: cf. Persian چبوق كشيدان “smoke a pipe” (Steingass, Dictionary, p. 387) and سگار كشيدان “smoke a cigar” (p. 690).

%d bloggers like this: