Archive for the ‘Georgian manuscripts’ Tag

A Trinitarian-Marian-saintly curse against thieves in a Georgian manuscript   1 comment

Curses against would-be book-thieves and their ilk are common across many manuscript and library traditions. We have looked at a few here (1, 2, 3). Elsewhere, too, bloggers have recently talked about curses, as here in the context of other deterrents to book-tampering, and here a picturesque curse in a Sanskrit manuscript in Bangladesh is highlighted.

Such curses appear in Georgian manuscripts, too, and here is one example from a collection of hagiographic texts, perhaps of the 14th century, Sin. geo. 91. (On this manuscript see Gérard Garitte, Catalogue des manuscrits géorgiens littéraires du Mont Sinaï, CSCO 165/Subs. 9 [Louvain, 1956], pp. 263-282.) A scan of a microfilm of this manuscript (and many others from Sinai) is available at E-corpus. Here is the the relevant part of the manuscript, written in nusxuri:

Sin. geo. 91, f. 323va4-11

Sin. geo. 91, f. 323va4-11

And here is the text of the manuscript transliterated by line into mxedruli:

…აწ ვინცა გა-

მოაჴუას ამ(ა)ს კაპპათისა

მონასტერსა წ(მიდა)თა მთ(ა)ვ(ა)რან-

გ(ე)ლ(ო)ზთასა : ერთიცა ამ(ა)თ

წიგნთა გ(ა)ნი ჻ ჰრისხავს-

მცა მ(ა)მაჲ და ძე და ს(უ)ლი წ(მიდა)ჲ ჻

და წ(მიდა)ჲ ღ(მრ)თის მშ(ო)ბ(ე)ლი : და ყ(ოველ)ნი

წ(მიდა)ნი ღ(მრ)თისანი : …

Lexical and grammatical notes:

 • გამო-ა-ჴუ-ა-ს aor conj 3sg გამოჴუება to take away
 • ჰ-რისხავ-ს-მცა pres 3sg O3 რისხვა to be angry at + -მცა (optative particle attached to indicative verbs)

English translation:

Now whoever might remove even one of these books from this [place, namely] the Gabbatha Monastery of the Holy Archangels, may the Father, the Son, the Holy Spirit, the holy God-bearer [Mary], and all the saints of God be angry at him!

For those interested, here, too, is Garitte’s LT (Cat., p. 282):

Nunc, quicumque amoverit ab hoc Gabbathae monasterio sanctorum archangelorum vel unum ex his libris, irascatur ei Pater et Filius et Spiritus Sanctus et sancta Dei Genitrix et omnes sancti Dei.

Old Georgian phrases and sentences 58 (Psalm 151:7)   Leave a comment

This time our Georgian lines come from Psalm 151 in a tenth-century Sinai manuscript. Among the following Georgian manuscripts of the Psalms in the old Sinai collection, only № 42 (see Garitte, Catalogue, pp. 156-158) has Psalm 151 (ff. 257v-258r, image 263), there following the Odes and the Beatitudes:

 • 22 (10th/11th, nusxuri)
 • 29 (10th, asomtavruli)
 • 42 (10th, asomtavruli)
 • 86 (14th/15th, nusxuri)

The others listed here only have the 150 Psalms and the Odes, except for № 22, which is incomplete at the end, and so it is not known what it had in addition to the 150 Psalms. Ps 151 not in the Graz manuscript, which ends with the Odes, but it is in Red. A, ed. M. Shanidze (at TITUS here).

Here is an image of our verse from the aforementioned Sinai manuscript (thanks to E-corpus):

Ps 151:7 in Sinai geo. 42, f. 258r

Ps 151:7 in Sinai geo. 42, f. 258r

Here is the asomtavruli and a transliteration into mxedruli:

Ⴞ(ႭႪႭ) ႫႤ ႱႠႾႤႪႨႧႠ ႳႴႪႨႱႠ Ⴖ(ႫႰ)ႧႨႱႠ ႹႤႫႨႱႠჂႧႠ ႫႭႥႨႶႤ ႫႠႾჃႪႨ ႨႢႨ ႫႨႱႨ ႣႠ ႫႭႥჀႩႭჃႤႧႤ ႧႠႥႨ ႫႨႱႨ ႣႠ ႠႶႥჄႭႺႤ ႷႭჃႤႣႰႤႡႠჂ ႻႤႧႠ ႢႠႬ Ⴈ(ႱႰႠ)ჁႪႨႱႠႧႠ

ხ(ოლო) მე სახელითა უფლისა ღ(მრ)თისა ჩემისაჲთა მოვიღე მახჳლი იგი მისი და მოვჰკუეთე თავი მისი და აღვჴოცე ყოჳედრებაჲ ძეთაგან ი(სრა)ჱლისათა.

 • მო-ვ-ი-ღე aor 1sg მოღება to take, get
 • მახჳლი sword
 • მო-ვ-ჰ-კუეთ-ე aor 1sg O3 მოკუეთა to cut off
 • აღ-ვ-ჴოც-ე aor 1sg აღჴოცა to destroy, remove
 • ყუედრებაჲ reproach, derision, abuse

Finally, for comparison, here is the verse in Greek, Armenian, and Syriac. The Georgian text is unique in having “with the name of the Lord, my God” at the beginning of the verse. (Syriac from Harry F. van Rooy, “A Second Version of the Syriac Psalm 151,” Old Testament Essays 11:3 (1998): 567-581; see also William Wright, “Some Apocryphal Psalms in Syriac,” Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 9 (1886-1887): 257-266.)

ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ᾽ αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ισραηλ.

Ես հանի զսուսեր ՛ի նմանէ եւ հատի́ զգլուխ նորին, եւ բարձի զնախատինս յորդւոցն ի(սրաէ)լի։

հանեմ, հանի to draw, pull out | սուսեր sword | հատանեմ, հատի to cut | բառնամ, բարձի to lift, remove | նախատինք injury, blame, reproach, dishonor

9SH1 enā dēn kad šemṭēt saypēh pesqēt rēšēh w-arimēt ḥesdā men bnayyā d-Isrāʾēl

šmṭ to draw | saypā sword | psq to cut | rwm C to lift, remove | ḥesdā shame

12t5 enā dēn šemṭēt menēh ḥarbēh w-bēh nesbēt rēšēh w-aʿbrēt ḥesdā men Isrāʾēl

ḥarbā sword | nsb to take | ʿbr C to remove

Old Georgian phrases and sentences 45 (Saint George)   Leave a comment

Today is the commemoration of Saint George across many Christian traditions, so it occurred to me that it would be suitable to offer a brief look at the text of his martyrdom in Sin. geo. 62, specifically the beginning, the end, and the scribes mini-colophon. These two short passages will not only grant us an opportunity to study some grammar and vocabulary, as usual, but also, since images of the manuscript are easily accessible at E-corpus (along with other manuscripts, Georgian and otherwise, from Saint Catharine’s, but not the new finds), an opportunity to study Georgian scripts and handwriting, mostly nusxuri, but also some asomtavruli. For a detailed treatment of this tenth century manuscript, where the Saint George martyrdom is found on ff. 29rb-38vb, see Gérard Garitte’s Catalogue des manuscrits géorgiens littéraires du Mont Sinaï, CSCO 165, Subs. 9 (Louvain, 1956), pp. 197-209. Images of the manuscript are available here, images 30-40; I include one image of the last few lines below, but I encourage you to have a look at the other parts, too.

This Georgian version is close, but not identical, to BHG 672, published by Krumbacher, Der heilige Georg in der griechischen Überlieferung, pp. 41ff. (This volume is available at Hathi Trust here, where it is readable, but one must have a partner login to download the book. I have not yet found the volume openly downloadable anywhere else.) For convenient comparison, here are the two Greek passages from Krumbacher that correspond to those given below in Georgian:

p. 41 (introductory parag. is not in Georgian) : ἐγένετο τοίνυν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τῆς σατανικῆς εἰδωλολατρείας ἐπικρατούσης κατὰ τῶν ἀνθρώπων βασιλεῦσαι Διοκλητιανὸν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς λοιμόν τινα καὶ θῆρα ἄγριον γενόμενον κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ ποίμνης ἡττώμενον σφόδρα τῇ πλάνῃ τῶν ματαίων εἰδώλων.

p. 51: ἐγὼ δὲ Πασικράτης ὁ δοῦλος τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀκολουθήσας τῷ ἐμῷ δεσπότῃ ἐπὶ πᾶσιν τὰ ὑπομνήματα βεβαίως συνέταξα· καὶ μακάριος ὁ πιστεύσας Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ θεῷ ἡμῶν καὶ σωτῆρι, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

In what follows, I give a line-by-line transcription of these passages from the manuscript in whatever script they appear there, followed by a transliteration into mxedruli, some vocabulary and notes, and finally an ET. Abbreviations are resolved and indicated by parentheses. (For the asomtavruli and nusxuri to be visible on your machine, you must have a font that includes them.)

[29rb, eight lines from bottom]

ႠႮႰႨႪႱႠ ႩႢ ႼႠႫႤႡႠჂ

Ⴜ(ႫႨ)ႣႨႱႠ ႢႤႭႰႢႨႱႠ:

Ⴞ(ⴍⴊⴍ) ⴐ(ⴀ)ⴏ(ⴀⴋ)ⴑ ⴈⴂⴈ ⴃⴀⴄ<ⴎ>ⴗⴐⴀ ⴉⴄⴐⴎ

ⴇⴋⴐⴀⴞⴍⴣⴐⴄⴁⴀⴑⴀ ⴄⴘⴋⴀⴉ

ⴈⴑⴀⴑⴀ ⴗ(ⴍⴅⴄ)ⴊⴈ ⴑⴍⴔⴄⴊⴈ ⴈⴗⴍ

ⴁⴄⴐⴛⴄⴌⴇⴀ ⴆ(ⴄⴃ)ⴀ ⴋⴄⴔⴡ ⴐ(ⴍⴋ)ⴊ(ⴈ)

ⴑⴀ ⴑⴀⴞⴄⴊⴈ ⴄⴐⴕⴍⴓⴀ ⴃⴈⴍⴉ

ⴊⴈⴒⴈⴀⴌⴄ ⴋⴤⴄⴚⴈ ⴋⴛⴣⴌ

[29va]

ⴅⴀⴐⴄ ⴂ(ⴀ)ⴌⴋⴐⴗⴍⴣⴌⴄⴊⴈ ⴑⴀ

ⴋⴜⴗⴑⴍⴇⴀ ⴕ(ⴐⴈⴑⴒ)ⴄⴑⴇⴀ

აპრილსა კგ წამებაჲ წ(მი)დისა გეორგისა

ხ(ოლო) რ(ა)ჟ(ამ)ს იგი დაე<პ>ყრა კერპთმსახურებასა ეშმაკისასა ყ(ოვე)ლი სოფელი იყო ბერძენთა ზ(ედ)ა მეფჱ რ(ომ)ლ(ი)სა სახელი ერქუა დიოკლიტიანე მჴეცი მძჳნვარე განმრყუნელი სამწყსოთა ქ(რისტ)ესთა

 • და-ე-პყრ-ა aor pass 3sg დაპყრობა to take, possess, grab, grip (for the CV -ე- and passives, see Deeters § 160)
 • კერპთმსახურებაჲ idol worship (კერპი idol [here with the pl-marking -თ] + მსახურებაჲ service > worship [cf. λατρεία])
 • ბერძენი Greek, Roman
 • მჴეცი wild beast
 • მძჳნვარი raging, angry, furious
 • განმრყუნელი corrupting, perverting
 • სამწყსოჲ flock

April 23: The Martyrdom of Saint George

Now when the whole word was gripped with diabolical (lit. of the devil) idolatry, there was a king over the Romans whose name was Diocletian, a raging beast corrupting the flocks of Christ.

* * *

[38va, seven lines from bottom]

Ⴃⴀ ⴋⴄ ⴁⴀⴑⴈⴀⴌⴉⴀⴐⴒⴍⴑ ⴋⴍⴌⴀ

ⴜ(ⴋⴈ)ⴃⴈⴑⴀ ⴂ(ⴈⴍⴐⴂ)ⴈⴑⴀ ⴘⴄⴍⴣⴃⴄⴂ ⴍ(ⴣⴔⴀⴊ)ⴀ

ⴙⴄⴋⴑⴀ. ⴃⴀ ⴀⴖⴅⴜⴄⴐⴄ ⴜⴀ

ⴋⴄⴁⴀⴢ ⴄⴑⴄ ⴋⴈⴑⴈ ⴝⴄⴘⴋⴀⴐⴈ

ⴒⴀⴃ ⴃⴀ ⴍⴣⴕⴚⴄⴅⴄⴊⴀⴃ. ⴃⴀ

ⴌⴄⴒⴀⴐ ⴀⴐⴑ ⴐ(ⴍⴋⴄ)ⴊⴑⴀ ⴠⴐⴜⴋⴄⴌⴄⴑ (letters ⴀⴐ of ⴀⴐⴑ wr. supralinearly)

ⴕ(ⴐⴈⴑⴒ)ⴄ ⴖ(ⴋⴄⴐ)ⴇⴈ ⴝⴄⴘⴋⴀⴐⴈⴒⴈ.

[38vb]

ⴃⴀ ⴋⴤⴑⴌⴄⴊⴈ ⴙ(ⴍⴣⴄ)ⴌⴈ ⴐ(ⴍⴋ)ⴊⴈⴑⴀ

ⴀⴐⴑ ⴃ(ⴈⴃⴄ)ⴁ(ⴀ)ⴢ ⴇⴀⴌⴀ ⴋⴀⴋⴈⴇ ⴃⴀ

ⴑⴍⴣⴊⴈⴇ ⴜ(ⴋⴈ)ⴃⴈⴇⴍⴣⴐⴇ.

ⴍ(ⴣ)ⴉ(ⴍⴣⴌⴍⴣⴇ)ⴈ ⴍ(ⴣ)ⴉ(ⴍⴣⴌⴈⴑⴀⴋⴃ)ⴄ ⴀ(ⴋⴡ)ⴌ

და მე ბასიანკარტოს მონაჲ წ(მი)დისა გ(იორგ)ისა შეუდეგ ო(ჳფალს)ა ჩემსა და აღვწერე წამებაჲ ესე მისი ჭეშმარიტად და უქცეველად და ნეტარ არს რ(ომე)ლსა ჰრწმენეს ქ(რისტ)ე ღ(მერ)თი ჭეშმარიტი. [38vb] და მჴსნელი ჩ(ოჳე)ნი რ(ომ)ლისა არს დ(იდე)ბ(ა)ჲ თანა მამით და სულით წ(მი)დითურთ. ო(ჳ)კ(ოჳნოჳთ)ი ო(ჳ)კ(ოჳნისამდ)ე ამ(ჱ)ნ

 • შე-უ-დეგ aor 1sg შედგომა to follow
 • აღ-ვ-წერ-ე aor 1sg აღწერა to write
 • უქცეველად without changing anything
 • ჰ-რწმენ-ეს aor conj 3sg O3 რწმენა to believe (indir. vb) (cf. Jn 7:38 Ad რომელსა ჰრწმენეს ჩემდამო ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ; Jn 20:29 Ad რამეთუ მიხილე და გრწმენა; ნეტარ, რომელთა არა უხილავ და ჰრწმენეს ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες)
 • მჴსნელი saving, rescuing > savior

And I Basiankartos [Gr. Pasikrátēs], the servant of Saint George, followed my master and I wrote down this his martyrdom truthfully and without changing anything, and blessed is he who will believe in Christ, the true God, and our savior, to whom the glory belongs, together with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.

* * *

Sin. geo. 62, f. 38vb, lines 1-4

Sin. geo. 62, f. 38vb, lines 1-4

And finally, the scribe’s mini-colophon, written small, has one line in asomtavruli then one again in nusxuri:

ႫႭႫႨჄႱႤႬႤ Ⴜ(ႨႬႠႸ)Ⴄ Ⴖ(ႫႰႧ)ႨႱႠ

ⴜ(ⴋⴈⴃⴀ)ⴍ ⴂ(ⴈⴍⴐⴂ)ⴈ ⴃⴀ ⴋⴄ(ⴍ)ⴞ ⴂ(ⴍⴣⴄ)ⴗ(ⴀ)ⴅ ⴀ(ⴋⴡ)ⴌ

მომიჴსენე წინაშე ღმრთისა წმიდაო გიორგი და მეოხ გოჳეყავ ა(მჱ)ნ

 • მო-მ-ი-ჴსენ-ე impv 2sg O1 მოჴსენება to remember (cf. Lk 23:42 Ad მომიჴსენე მე, უფალო, რაჟამს მოხჳდოდი სუფევითა მით შენითა μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου [მოხჳდოდი (მო-ხ-უიდ-ოდ-ი) is pres conj 2sg მოსლვა])
 • მეოხი intercessor, helper
 • გოჳ-ე-ყავ aor imv 2sg O1pl ყოფა to be; to do (with the previous word, to intercede)

Remember me in God’s presence, Saint George, and intercede for us! Amen.

Old Georgian phrases and sentences 40 (Acts 18:18, Paul’s haircut)   Leave a comment

The book of Acts in Old Georgian was published in two editions in the mid-twentieth century, one in Georgia and one in Belgium:

 • Ilia Abuladze, საქმე მოციქულთა: ძველი ხელნაწერების მიხედვით / Деяния Апостолов по древним рукописям (Tbilisi, 1950)
 • Gérard Garitte, L’ancienne version géorgienne des Actes des Apôtres d’après deux manuscrits du Sinaï, Bibliothèque du Muséon, 38 (Louvain, 1955)

For Garitte’s edition, the manuscripts are Sinai Geo. 31 (= cod. A; dated 977; Garitte, Cat., 191-193) and Sinai Geo. 39 (= cod. B; dated 974; Garitte, Cat., 152-156). Since these manuscripts are available (in microfilm scans) at E-corpus, we have an opportunity for studying asomtavruli script. For now, we’re looking at Acts 18:18. In cod. A, this verse begins on f. 1r of quire 25 (image 140 of the scanned microfilm) and continues to the next side.

sin_geo_31_qu25_f1r_acts_18_18

 

sin_geo_31_qu25_f1v_acts_18_18

In cod. B, the verse is on f. 53v (image 55 of the scanned microfilm).

sin_geo_39_f53v_acts_18_18Here is the Greek and the Georgian in mxedruli, as in Garitte’s text (also at TITUS, but there with minor orthographic and punctuation variation).

Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.

ხოლო პავლე დაადგრა მოჳნ მრავალ დღე, და ძმათაგან იჯმნა, და განვიდა ნავითა ასოჳრეთა [!], და მის თანა პრისკილა და აკჳლა; იკოჳეცა მან თმაჲ კენქრეს, რაჲმეთოჳ აღთქოჳმაჲ აღეთქოჳა.

Vocabulary and notes

 • და-ა-დგრ-ა aor 3sg დადგრომა to stay, remain
 • ი-ჯმნ-ა aor 3sg ჯმნა to part, depart
 • გან-ვიდ-ა aor 3sg განსლვა to leave, go away
 • ასოჳრეთა thus in both mss, with no abbreviation mark, but we should presumably read ასოჳრეთად
 • ი-კოჳეც-ა aor 3sg კუეცა to cut (off)
 • თმაჲ hair
 • აღთქოჳმაჲ (in B აღოჳთქოჳმაჲ) promise (also testament, covenant, as in Mt 26:28)
 • აღ-ე-თქოჳ-ა აღთქუმა to promise, pledge

Garitte’s LT of the Georgian runs as follows:

Paulus autem permansit ibi multum diem (= multos dies), et e fratribus decessit, et exivit nave ad-Syriam (asuret‘i), et cum illo Priscilla et Aquila; rasit ille capillum in-Cenchris (kenk‘re), quia pollicationem pollicitus-erat (= votum fecerat).

Old Georgian phrases and sentences 33 (A scribal note by Iovane Zosime)   Leave a comment

For students of the languages, literature, and history of Christianity, the horde of manuscripts written or preserved at Saint Catherine’s Monastery on Mount Sinai is among the most valuable collections. Manuscripts there were microfilmed several decades ago, and we can be very grateful that scans of those microfilms have been made accessible through E-corpus. While the images are bitonal, and thus not everything is as readable as we might like, in general the writing is clear (at least in black ink, others less so).

Below is an image from Sin. Geo. 62 (Garitte, Catalogue, pp. 197-209), a hagiographic manuscript of the late tenth century written by Iovane Zosime, from whose pen several manuscripts survive. Here is a note at the end of a text in which he requests prayer.

Sin. Geo. 62, f. 138vb

Sin. Geo. 62, f. 138vb

With abbreviations resolved, it reads in nusxuri (and an asomtavruli initial):

Ⴜ(ⴋⴈⴃⴀ)ⴌⴍ ⴋⴍⴜⴀⴋⴄⴌⴍ ⴋⴍⴋⴈⴤⴑⴄⴌⴄⴇ ⴜ(ⴈⴌⴀⴘ)ⴄ ⴖ(ⴋⴐ)ⴇⴈⴑⴀ ⴋⴄⴍⴞⴄⴁⴈ

ⴇⴀ ⴇⴕ(ⴍⴣⴄ)ⴌⴈⴇⴀ ⴈⴍⴅⴀⴌⴄ ⴔ(ⴐⴈⴀ)ⴃ ⴚⴍ<ⴃ>ⴅⴈⴊⴈ : ⴊ(ⴍ)ⴚⴅⴀⴗ(ⴀⴅ)ⴊ

In mxedruli:

წ(მიდა)ნო მოწამენო მომიჴსენეთ წ(ინაშ)ე ღ(მრ)თისა მეოხებითა თქ(უე)ნითა იოვანე ფ(რია)დ ცო<დ>ვილი ლ(ო)ც(ვა)-ყ(ავ)თ

The missing ⴃ in ⴚⴍ<ⴃ>ⴅⴈⴊⴈ may be due to an abbreviation, but there is no abbreviation-mark, so I have considered it an accidental omission. (It be must be stated, though, that every single abbreviation is not always so marked.)

Vocabulary and grammatical remarks:

 • მოწამეჲ martyr
 • მო-მ-ი-ჴსენ-ეთ aor impv 2pl O1 მოჴსენება to remember
 • მეოხებაჲ intercession, help
 • ცოდვილი sinner
 • ლოცვა-ყავ-თ aor impv 2pl ლოცვის-ყოფა to pray (< to make a prayer)

Garitte’s LT (209):

Sancti martyres mementote mei coram Deo intercessione vestra, Iohannis valde peccatoris; orate.

My ET:

Holy martyrs, remember me before God, John, the great sinner, through your intercession! Pray!

Georgian manuscripts from the BnF at Gallica   1 comment

Some time ago I posted a query on academia.edu about places to find freely accessible digitized Georgian manuscripts,* and someone — thanks to შოთა გუგუშვილი! — finally gave an answer with this link from Gallica:

http://gallica.bnf.fr/Search?p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&t_typedoc=manuscrits&reset=true&p=1&f_language=geo

This link points to nine manuscripts, all cataloged and all with quality color images: one may view or download the books. There is a Gospel book, Chrysostom, a synaxarion, four hymnbooks, and a catechism. For full details, see the descriptions available on the site, but here’s a précis for each one:

Included with these eight manuscripts in the search results is also a handwritten catalog of these manuscripts in Georgian by Ekvtime Taqaishvili (1863-1953) from 1933. While these manuscripts do not have the antiquity of some other collections (Sinai and Athos, for example), with the exception of the catechism and the modern catalog, these are nevertheless some old codices.

It seems that the BnF is continuing to add new manuscripts, so we may have even more to look forward to in the same place as time goes by. Many thanks to them for making these manuscripts available for study!

*That is, in addition to the Sinai manuscripts available through E-Corpus.

%d bloggers like this: