The tradition about the origin of Saint Mark’s Monastery from a 19th-century colophon   Leave a comment

In the colophon to SMMJ 187, ff. 388v-389r — this part of the manuscript was originally earlier in this codex, but it has been partly split up and rebound — the scribe has recorded a little about the tradition of Saint Mark’s Monastery. (The ms is № 21* in the catalog of Baumstark et al.) Students of Arabic and/or Garšūnī might appreciate it as a reading exercise, and for others, a tentative English translation is given below.

SMMJ 187, ff. 388v-389r

SMMJ 187, ff. 388v-389r

I first give a transcription of the Garšūnī text itself, followed by a transliteration into Arabic letters. In the former, where some of the marks of non-standard literary Arabic will be noted, I have strictly followed the manuscript, but in the latter I have added a few diacritics. (The Garšūnī text is complete, but for the Arabic and the ET I stopped with the tradition of the monastery and have left off the common colophon part.)

Garšūnī text

ܩܕ ܟܬܒ ܦܝ ܣܢܗ̈ ܒܩܟܚ ܝܘܢܐܢܝܗ ܦܝ ܕܝܪ ܐܠܩܕܝܣ ܐܠܒܫܝܪ ܡܐܪ ܡܪܩܘܣ ܐܠܐܢܔܝܠܝܗ ܘܟܐܢ ܩܕܝܡܐ ܒܝܬܗ. ܘܦܝ ܗܕܐ ܐܠܕܝܪ ܟܐܢ ܡܓܡܥ ܠܐܪܣܠ ܟܘܦ ܡܢ ܐܠܝܗܘܕ ܘܐܟܝܪܐ ܒܥܕ ܐܠܨܠܒܘܬ ܐܬܬ ܣܬܢܐ ܡܪܝܡ ܐܠܥܕܪܝ ܘܣܟܢܬ ܦܝܗ ܘܒܥܕܗ ܒܛܪܣ ܐܠܪܣܘܠ ܪܣܡܗ ܟܢܝܣܗ̈ ܥܠܝ ܐܣܡ ܐܠܥܕܪܝ ܐܘܠ ܒܕܐܝܗ ܟܢܐܝܣ ܦܝ ܩܕܣ ܐܠܫܪܝܦ ܘܠܐܓܠ ܕܠܟ

‏389r

ܝܩܘܠܘܐ ܒܝܬ ܡܐܪ ܡܪܩܘܣ ܐܠܐܢܔܝܠܝ ܟܢܝܣܗ̈ ܣܬܢܐ ܡܪܝܡ ܐܠܥܕܪܝ ܥܠܝܗܐ ܐܫܪܦ ܐܠܣܠܐܡ ܘܐܠܩܘܠ ܐܢܗܐ ܐܥܬܡܕܬ ܦܝ ܔܪܢ ܐܠܡܘܛܘܥ ܦܝ ܐܠܟܢܝܣܗ ܘܗܕܗ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܗܐ ܘܐܠܝ ܐܠܐܢ ܝܩܘܠܘܢ ܐܠܛܘܐܝܦ ܐܢܗܐ ܡܥܡܘܕܝܗ̈ ܐܠܥܕܪܝ ܒܪܟܗ̈ ܨܠܐܬܗ ܘܨܠܐܗ̈ ܔܡܝܥ ܐܠܪܣܠ ܘܐܠܡܒܫܪܝܢ ܘܐܠܩܕܝܣܝܢ ܬܟܘܢ ܡܥ ܐܠܟܐܬܒ ܐܠܟ̣ܐܛܝ ܐܠܚܩܝܪ ܐܠܕܠܝܠ ܦܝ ܚܝܐܬܗ ܘܡܡܐܬܗ ܘܪܘܚܐܢܝܗ ܐܠܓܡܝܥ ܬܪܐܦܩܗ ܦܝ ܐܢܬܩܐܠܗ ܡܢ ܗܕܐ ܐܠܥܐܠܡ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ ܘܢܣܐܠ ܟܠ ܐܒܐ ܘܐܟܐ ܡܥ ܡܢ ܝܩܪܐ ܦܝ ܗܕܗ ܐܠܚܪܘܦ ܐܠܕܡܝܡܗ ܝܬܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܟܐܬܒ ܐܠܟ̣ܐܛܝ ܘܟܠܡܢ ܝܬܚܪܡ ܝܓܕ ܐܠܪܚܡܗ ܒܨܠܘܐܬ ܣܬܢܐ ܡܪܝܡ ܐܠܥܕܪܝ ܘܐܠܩܕܝܣܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ

Transliterated into Arabic letters

قد كتب في سنة ٢١٢٨ يونانية في دير القديس البشير مار مرقوس الانجيليه (!) وكان قديمًا بيته. وفي هذا الدير كان مجمع الرسل خوفًا من اليهود واخيرًا بعد الصلبوت أتَتْ ستنا مريم العذراء وسكنَتْ فيه وبعده بطرس الرسول رسمه كنيسة على اسم العذراء اول بداية كنائس في قدس الشريف ولاجل ذلك

389r

يقولوا بيت مار مرقوس الانجيلي كنيسة ستنا مريم العذراء عليها اشرف السلام والقول انّها اعتمدت في جُرْن الموضوع في الكنيسة وهذه هي معموديتها وإلى الآن يقولون الطوائف انّها معمودية العذراء

English translation

[This] was written in the year 2128 AG [=1809/10 CE] at the Monastery of Saint Mark the Evangelist. It was formerly his house. There was a gathering of apostles there in fear of the Jews, and later, after the crucifixion, our Lady the Virgin came and lived in it. After that, the apostle Peter consecrated it as a church in the name of the Virgin at the beginning of the churches in Jerusalem, and because of this they say, “the House of Saint Mark the Evangelist, the Church of our Lady Mary the Virgin,” on whom be the most exalted peace! It is said that she was baptized in the font there in the church, and this is her baptismal font. Even now the different denominations say that it is the baptismal font of the Virgin. …

For further information on the monastery, one can start with the entry on it in GEDSH, 269-270, by G.A. Kiraz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: