Archive for the ‘onomastics’ Tag

An Armenian saint-loving saint for August 13: Grigor Vkayasēr (Martyrophile)   Leave a comment

Celebrated on 3 Navasard/13 August is Grigor Vkayasēr/Martyrophile/Martyr-lover, so here are a few lines on him from Bayan’s edition of the synaxarion, along with vocabulary and grammar notes and an English translation. This Grigor was consecrated Catholicos in 1065, but held the office only briefly, preferring to dedicate his life instead to study, travel, and translation. For a few works on Grigor, see R.W. Thomson, A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, Corpus Christianorum (Turnhout, 1995), p. 136, and the “Supplement,” Le Muséon 120 (2007): 190.

Bayan’s Armenian text and French translation are in PO 5. The page numbers from which these lines come are indicated below.

page 364

Գրիգորիոս Վկայասէրն որդի էր Գրիգորի Մագիստրոսի եւ էր անուն նորա ի ծնողացն Վահրամ որ է անձրեւ։

 • ծնող, -աց parent, father, mother
 • անձրեւ, -ի, -ոյ, -աց rain
 • Վահրամ On this common name, see F. Justi, Iranisches Namenbuch (Marburg, 1895), 361-365. For what it’s worth, “rain” in Middle Persian is wārān (NP bārān). (Generally on Iranian names in Armenian, see R. Schmitt in Encyclopaedia Iranica here.)

Gregory the Martyr-lover was the son of Gregory Magistros, and his name [as given] by his parents was Vahram, which means [lit. is] rain.

Grégoire le Martyrophile était le fils de Grégoire Magistros, le nom que ses parents lui avait donné était Vahram, c’est-à-dire pluie.

*************************

Եւ իբրեւ ձեռնադրեցաւ կաթողիկոս անուանեցաւ Գրիգորիս որ է հսկող եւ արթուն…

 • ձեռնադրեցաւ aor m/p 3sg ձեռնադրեմ, -եցի to ordain
 • անուանեցաւ aor m/p 3sg անուանեմ, -եցի to name, call
 • հսկող nomen agentis (Meillet, Altarm. Elementarbuch, § 31b) հսկեմ, -եցի to watch, stay awake, keep vigil
 • արթուն, -թնոց watchful, vigilant

And when he was ordained Catholicos, he was called Gregory, which meant [lit. was] vigilant and watcher…

Lorsqu’il fut sacré Catholicos, il prit le nom de Grigoris, qui signifie éveillé, vigilant…

*************************

page 365

եւ զի էր սիրող վկայից Քրիստոսի, մեծարէր եւ առնէր զյիշատակս նոցա անխափան

 • սիրող nomen agentis սիրեմ, -եցի to love
 • մեծարէր impf 3sg մեծարեմ, -եցի to respect, honor, venerate
 • առնէր impf 3sg առբեմ, արարի to make, do
 • անխափան without ceasing, continually

And since he was a lover of the martyrs of Christ, he would honor and commemorate them continually,

Comme il aimait les martyrs du Christ, il les honorait et célébrait incessamment leur mémoire;

*************************

եւ կարգէր տօնից նոցա գիրս մարգարէականս եւ առաքելականս եւ աւետարանս խորհրդաւորս։

 • կարգէր impf 3sg կարգեմ, -եցի to arrange, fix, assign, establish, institute
 • տօն, -ից feast, celebration
 • գիր, գրոց writing, letter(s), book, literature
 • մարգարէական prophetic (մարգարէ, -ից prophet)
 • առաքելական apostolic (առաքել, -ելոց apostle, emissary)
 • աւետարան, -աց Gospel
 • խորհրդաւոր mysterious, symbolic (խորհուրդ, -հրդեան/-դի, -հրդոց mystery, symbol, sacrament, thought, imagination, idea, counsel)

and he would arrange the [readings of] the mystery-laden prophetic, apostolic, and Gospel writings for their feast-days.

il institua pour leurs jours de fête, des lectures des prophètes, des apôtres et de l’évangile, bien appropriés.

*************************

Կամեցաւ գնալ ի Կոստանտդինուպօլիս զի թարգմանեսցէ զպատմութիւնս սրբոցն եւ զճառս ներբողականս, որ ոչ գտանիւր առ մեզ հայ լեզուով եւ գրով։

 • կամեցաւ aor 3sg կամիմ, -եցայ to will, intend
 • գնալ inf գնամ, -ացի to go
 • թարգմանեսցէ aor subj 3sg թարգմանեմ, -եցի to translate
 • պատմութիւն history, tale, account, narration
 • ճառ, -ից discourse, sermon, treatise, homily
 • ներբողական panegyric, eulogistic (ներբողեմ, -եցի to eulogize, praise)
 • գտանիւր impf p 3sg (post-classical: see Meillet, §105b) գտանեմ, գտի (aor 3sg եգիտ) to find
 • լեզու, -ի/-ոյ, -աց language, tongue

He wished to go to Constantinople that he might translate the stories of the saints and eulogistic discourses which were not found among us in Armenian language and writing.

Il voulut se rendre à Constantinople pour y traduire les des saints et les homélies qui ne se trouvaient point chez nous en langue et caractères arméniens.

Old Georgian phrases and sentences 50 (Mart. ʿAbd al-Masīḥ 22.1-3)   Leave a comment

Not too long ago I pointed to a place in a Christian Palestinian Aramaic text translated from Greek where there was a conspicuous confluence of languages (see here). Here is a similar place in a Georgian hagiographic text translated from the Armenian version of a Syriac text, referring to a name in Arabic, that of the saint, ʿAbd al-Masīḥ.

Gérard Garitte published the Georgian text with a Latin translation in “La passion géorgienne de Saint ʿAbd al-Masīḥ,” Le Muséon 79 (1966): 187–237. If you wish to compare the Georgian with other versions of this text, here is the information: The Syriac was published by Corluy in AB 5 (1886): 5-52 (here, 43.11-44.5); the story is also in Bedjan’s AMS 1: 173-201. There are (at least) three recensions in Armenian, one of which is in Vark’ ew vkaybanut’iwnk’ srboc’ 1: 6-25 (here, 22.5-13). Finally, Peeters published the Arabic (tr. from Syr.) in AB 44 (1926): 270-341 (here, 332.4-9).

The Martyrdom of ʿAbd al-Masīḥ 22.1-3 (Garitte, p. 230)

22.1 ხოლო რაოდენისამე ჟამსა კუალად წარვიდეს ვაჭარნი იგი მასვე გზასა, და გულსმოდგინე იყვნეს ყოვლითა ღონისძიებითა რაჲთამცა ეუწყა სახელი წმიდისაჲ მის; და ვითარცა მიეახლნეს ადგილსა მას და იხილეს ეკლესიაჲ, განუკჳრდა და განიხარესცა;

 • რაოდენი-მე some
 • ჟამი time
 • კუალი trace, step, foot (here adv., again, back; cf. Garitte’s note)
 • წარ-ვიდ-ეს aor 3pl წარსლვა to leave, depart
 • ვაჭარი merchant (cf. վաճառ, etc., < Parth. wāžār, MP wāzār)
 • გზაჲ way, road
 • გულსმოდგინეჲ anxious, eager
 • ღონის-ძიებაჲ attempt, means
 • -მცა particle used with indicative verbs to express a wish
 • ე-უწყ-ა aor pass 3sg უწყება to tell, inform
 • სახელი name
 • მი-ე-ახლ-ნ-ეს aor N 3pl მიახლება to draw near
 • ადგილი place
 • ი-ხილ-ეს aor 3pl ხილვა to see
 • გან-უ-კჳრ-დ-ა aor 3sg (indir. vb, w/ the CV -უ- for 3rd person, here pl, object) განკჳრვება to be amazed (for იხილეს და განუკჳრდა, as here, cf. Lk 2:48 and Acts 12:16). On the apparent confusion of impf and aor with -დ- in verbs of this kind, see Deeters, § 374, with this root on p. 202.
 • გან-ი-ხარ-ეს aor 3pl განხარება to rejoice

22.2 და ვითარ შევიდეს ეკლესიასა მას, იხილეს ლოდი იგი საშუალ, და ზედა მისსა საუფლოჲ ჯუარი ბრწყინვიდა; ჰკითხეს მსახურთა ეკლესიისათა, ვითარმედ: «რაჲ სახელი ჰრქჳან წმიდასა ამას, ანუ ვითარ სახედ იყო წამებაჲ მისი?»

 • შე-ვიდ-ეს aor 3pl შესლვა to enter
 • ლოდი stone
 • საშუალ there in the middle
 • საუფლოჲ of the Lord, dominical (< უფალი)
 • ჯუარი cross
 • ბრწყინვ-ი-დ-ა impf 3sg ბრწყინვა to shine
 • ჰ-კითხ-ეს aor 3pl O3 კითხვა to ask
 • მსახური servant
 • ჰ-რქჳან aor iter 3pl O3 რქუმა to say, name
 • სახეჲ nature, thing

22.3 ხოლო მნეთა მათ ჰრქუეს: «სახელი მაგისი არს აბდალმესია, რომელი ითარგმანების ქრისტედოლე, ხოლო ქართულად მონაჲ ქრისტჱსი»; და აუწყეს ვითარ სახედ იწამა.

 • მნეჲ administrator, chief (NB not მონაჲ servant, slave; Garitte tr. “Ministri”)
 • ჰ-რქუ-ეს aor 3pl რქუმა to say
 • ი-თარგმან-ებ-ი-ს pres pass 3sg თარგმანება to translate
 • ქართულად in Georgian
 • მონაჲ servant, slave
 • ა-უწყ-ეს aor 3pl უწყება to tell, inform (contrast the CV of the form here with the form in 22.1 above)
 • ი-წამ-ა aor 3sg წამება to bear witness, be martyred
%d bloggers like this: