Archive for the ‘desert fathers’ Tag

Antony and the death of Paul the Solitary (from the Armenian synaxarion)   Leave a comment

Mainly for students of Armenian, here are two paragraphs from the commemoration of Paul the Solitary (of Thebes; cf. BHO 909-916) in the Armenian Synaxarion for Trē 23/Dec. 1, PO 16: 154-155. As before, I give the text, some glosses and grammatical notes, and Bayan’s French translation.

Եւ յարուցեալ ընթանայր արար ըստ նմանութեան թռչնոյ. եհաս մինչեւ ի տեղին եւ մտեալ յայրն՝ տեսանէ զսուրբն Պօղոս կանգնեալ ի վերայ ծնկացն եւ զձեռս տարածեալ յերկինս։

 • յարուցեալ aor ptcp յարուցանեմ, -ցի to raise
 • ընթանայր impf 3sg ըթանամ, -ացաց to run
 • արար aor 3sg առնեմ to make, do
 • նմանութիւն similarity, likeness
 • թռչուն, -չնոց bird
 • եհաս aor 3sg հասանեմ, -հասի to arrive at, reach
 • մտեալ aor ptcp մտանեմ, մտի, մուտ to enter
 • այր, -ից cave (dist. from այր man!)
 • տեսանէ pres 3sg տեսանեմ, տեսի to see
 • կանգնեալ pres ptcp կանգնեմ, -եցի to raise
 • ծունկք (also ծունգք) knee (plurale tantum)
 • տարածեալ pres ptcp տարածեմ, -եցի to spread, stretch out

Il se releva, se mit à courir précipitamment comme un oiseau, arriva jusqu’à l’endroit, pénétra dans la grotte et aperçut saint Paul dressé sur ses genoux, les bras levés vers le ciel.

Եւ կարծեցեալ եթէ կենդանի եւս իցէ, ուրախ եղեւ յոյժ, եւ կացեալ մերձ՝ ծանեաւ եթէ հանգուցեալ է. պատեաց զնա պատմուճանաւն, եւ եդ առաջի ըստ կարգի քրիստոնէից՝ սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ։

 • կարծեցեալ aor ptcp կարծեմ, -եցի to think, believe
 • կենդանի alive
 • եւս still
 • իցէ pres subj 3sg եմ to be
 • ուրախ joyful, cheerful
 • եղեւ aor 3sg եղանիմ to become
 • յոյժ very much, a lot
 • կացեալ aor ptcp կամ, կացի to stand, remain, continue
 • մերձ near
 • ծանեաւ aor 3sg ճանաչեմ, ծանեայ to know (NB! cf. Meillet, Altarm. Elementarbuch § 111)
 • հանգուցեալ reposed, dead (aor ptcp հանգուցանեմ to leave to rest, to put, to finish, to bury)
 • է pres 3sg եմ to be
 • պատեաց aor 3sg պատեմ, -եցի to surround, enclose, gird (wrap up)
 • պատմուճան, -աց garment
 • եդ aor 3sg դնեմ, եդի to put place
 • կարգ, -աց order, rank, arrangement
 • սաղմոս, -աց ψαλμός
 • օրհնութիւն blessing, doxology, hymn

Il le crut encore en vie et en ressentit une grande joie; mais lorsqu’il s’en fut approché, il reconnut qu’il était décédé. Il l’ensevelit avec le vêtement et l’étendit devant lui, selon la coutume des chrétiens, avec psalmodies et bénédictions.

Եւ տրտմէր յոյժ զի ոչ ունէր ընդ ինքեան բրիչ որով հատեալ զերկիր՝ թաղեսցէ զնա. եւ տարակուսեալ յանձն իւր ասէր. Մեռայց եւ ես մերձ մարմնոյս Պօղոսի։

 • տրտմէր impf 3sg տրտնիմ, -եցայ to be grieved, afflicted
 • ունէր impf 3sg ունիմ, կալայ (NB!) to have, hold
 • ինքեան G/D/L sg ինքն self
 • բրիչ, -աց hoe, pickaxe, mattock, etc.
 • հատեալ հատանեմ, հատի to cut (> dig)
 • թաղեսցէ aor subj 3sg թաղեմ, -եցի to bury
 • տարակուսեալ pres ptcp (աա- is a typo in the PO text) տարակուսիմ, -սեցայ to have doubts, hesitate
 • անձն, ձին, ձանց person, self
 • ասէր impf 3sg ասեմ, ասացի to say
 • Մեռայց aor m/p subj 1sg մեռանիմ, -այ to die
 • մարմին, -մնոց body

Et il s’attristait beaucoup de ne pas avoir une bêche sous la main, pour creuser le sol et l’inhumer, et se trouvant dans l’embarras, il dit: «Je veux mourir, moi aussi, près du corps de Paul.»

Եւ մինչեռ զայս խորհէր՝ եկեալ երկու առիւծք յանապատէն, եւ մերձ երթեալ՝ լիզուին զոտս ծառային Աստուծոյ, եւ ողբային որպէս բանաւորք։

 • խորհէր impf 3sg խորհիմ, -եցայ to think
 • եկեալ aor ptcp գամ, եկի to come
 • առիւծ, -ոյ/ու, -ոց/ուց lion (for a lion in another Armenian passage from the synaxarion, see here)
 • անապատ, -ից, -աց desert
 • երթեալ pres ptcp երթամ, չոգայ (NB!) to go, walk
 • լիզուին impf 3pl լիզում/լիզանեմ/լիզեմ, լիզի to lick
 • ոտն foot
 • ծառայ, -ից servant, slave, subject
 • ողբային impf 3pl ողբամ, -ացի/ացայ to mourn, lament
 • բանաւոր intelligent, rational (λογικός)

Pendant qu’il faisait ces réflexions, deux lions arrivèrent du désert, s’approchèrent, léchèrent les pieds du serviteur de Dieu, et gémirent comme s’ils étaient doués d’intelligence.

Ասէ ցնոսա Անդոն. Վասն որոյ եկեալ էք զհրամայեալսն ձեզ կատարեցէք։

 • Ասէ pres 3sg ասեմ, ասացի to say
 • էք pres 2pl եմ to be
 • հրամայեալ pres ptcp հրամայեմ, -եցի to command
 • կատարեցէք aor imv 2pl կատարեմ, -եցի to accomplish, fulfill, perform

Antoine leur dit: «Pourquoi êtes-vous venus? Faites ce qui vous a été ordonné.»

Եւ սկսան ոտիւքն փորել զերկիր, եւ բրեցին ըստ բաւականի թաղմանն, եւ երթեալ առ Անտոնիոս՝ խնդրէին վարձս ըստ վաստակոցն, խոնարհեցուցեալ զգլուխս իւրեանց զի օրհնեսցին ի նմանէ։

 • սկսան aor 3pl սկսանիմ/նում, սկսայ to begin
 • փորել inf փորեմ, -եցի to dig
 • բրեցին aor 3sg բրեմ, բրեցի to dig (cf. բրիչ above)
 • բաւական sufficient (ըստ բաւականի tolerably, passably, sufficiently)
 • թաղումն burial
 • խնդրէին impf 3pl խնդրեմ, -եցի to seek for, ask, demand, claim
 • վարձ, -ուց payment, recompense
 • վաստակ, -ոց work, labor, trouble
 • խոնարհեցուցեալ pres ptcp խոնարհեցուցանեմ, -ուցի to lower (խոնարհ low)
 • օրհնեսցին aor m/p subj 3pl օրհնեմ, -եցի to bless (cf. օրհնութիւն above)

Alors ils se mirent à gratter le sol avec les pieds et creusèrent assez pour l’inhumation, puis, venant à Antoine, ils lui demandèrent la rétribution de leur travail, baissant la tête pour être bénis pour lui.

Եւ Անտոնի զձեռս յերկինս համբարձեալ ասէ. Տէր Աստուած՝ որ եւ տերեւ մի ի ծառոյ ոչ անկանի առանց գիտութեան քո եւ հրամանի, տո՛ւր սոցա զպէտս իւրեանց։

 • համբարձեալ aor ptcp համբառնամ, համբարձի (NB!) to raise
 • տերեւ, -ոց leaf
 • ծառ, -ոց tree
 • անկանի pres 3sg անկանիմ, անկայ to fall
 • գիտութիւն knowledge (գիտեմ, -ացի to know)
 • հրաման, -աց command
 • տո՛ւր aor imv 2sg տամ, ետու to give
 • պէտք, պիտոյից needs (plurale tantum)

Antoine éleva ses bras vers le ciel et dit: «Seigneur Dieu, toi, sans la connaissance et la permission de qui aucune feuille ne tombe de l’arbre, donne à ces lions ce dont ils ont besoin.»

Եւ ձեռամբ նշանակեաց նոցա գնալ դարձեալ յանապատն. եւ գնացին։

 • նշանակ, -աց sign, signal (cf. նիշ and նշան, Georgian ნიში and ნიშანი, Middle Persian nīšān, Aramaic nīšā and nīšānā)
 • գնալ inf գնամ, գնացի to go
 • դարձեալ back, again (with գնալ to return)
 • գնացին aor 3pl գնամ

Et il leur fit signe de la main de retourner de nouveau au désert; et ils s’en allèrent.

%d bloggers like this: