Archive for the ‘Book of Revelation’ Tag

Old Georgian phrases and sentences 51 (Rev 9:9)   Leave a comment

Today’s lines come from the picturesque language of Revelation 9. Revelation was edited by I. Imnaišvili: იოვანეს გამოცხადება და მისი თარგმანება, ძველი ქართული ვერსია, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები 7 (Tbilisi, 1961), and this edition is available at TITUS here. For more fun I also include the Armenian, here from Conybeare’s ed. (1907), p. 14 of the Armenian part.

Rev. 9:9

καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον

და აქუნდა ჯაჭუები ვითარცა ჯაჭუები რკინისაჲ, და ჴმაჲ ფრთეთა მათთაჲ ვითარცა ჴმაჲ ეტლთა ცხენთა მრავალთაჲ, რომელნი რბიოდიან ბრძოლად.

 • აქუნდა impf (indir. vb) აქუს to have
 • ჯაჭუი chain, chain mail, lattice
 • რკინაჲ iron
 • ჴმაჲ voice, sound
 • ფრთეჲ wing
 • ეტლი wagon, carriage
 • ცხენი horse
 • რბ-ი-ოდ-ი-ან iter impf 3pl სრბა (NB the verbal noun with s-prefix)
 • ბრძოლა to fight

եւ զրահք նոցա իբրեւ զզրա՛հս երկաթիս։ եւ ձայն թեւոց նոցա իբրեւ զձայն ձիոց բազմաց որ արշաւեն ի պատերազմի։

 • զրահ, զրահք, -հից cuirass, coat of mail
 • երկաթ, -ոյ iron (cf. Erkatagir)
 • ձայն, -ից voice, sound, cry
 • թեւ, -ոց wing
 • ձի, -ոց horse (NB there is nothing corresponding to ἁρμάτων)
 • արշաւեմ, -եցի to run, gallop
 • պատերազմ, ի war, battle, combat
Advertisements
%d bloggers like this: