Archive for the ‘book of acts’ Tag

Old Georgian phrases and sentences 40 (Acts 18:18, Paul’s haircut)   Leave a comment

The book of Acts in Old Georgian was published in two editions in the mid-twentieth century, one in Georgia and one in Belgium:

 • Ilia Abuladze, საქმე მოციქულთა: ძველი ხელნაწერების მიხედვით / Деяния Апостолов по древним рукописям (Tbilisi, 1950)
 • Gérard Garitte, L’ancienne version géorgienne des Actes des Apôtres d’après deux manuscrits du Sinaï, Bibliothèque du Muséon, 38 (Louvain, 1955)

For Garitte’s edition, the manuscripts are Sinai Geo. 31 (= cod. A; dated 977; Garitte, Cat., 191-193) and Sinai Geo. 39 (= cod. B; dated 974; Garitte, Cat., 152-156). Since these manuscripts are available (in microfilm scans) at E-corpus, we have an opportunity for studying asomtavruli script. For now, we’re looking at Acts 18:18. In cod. A, this verse begins on f. 1r of quire 25 (image 140 of the scanned microfilm) and continues to the next side.

sin_geo_31_qu25_f1r_acts_18_18

 

sin_geo_31_qu25_f1v_acts_18_18

In cod. B, the verse is on f. 53v (image 55 of the scanned microfilm).

sin_geo_39_f53v_acts_18_18Here is the Greek and the Georgian in mxedruli, as in Garitte’s text (also at TITUS, but there with minor orthographic and punctuation variation).

Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.

ხოლო პავლე დაადგრა მოჳნ მრავალ დღე, და ძმათაგან იჯმნა, და განვიდა ნავითა ასოჳრეთა [!], და მის თანა პრისკილა და აკჳლა; იკოჳეცა მან თმაჲ კენქრეს, რაჲმეთოჳ აღთქოჳმაჲ აღეთქოჳა.

Vocabulary and notes

 • და-ა-დგრ-ა aor 3sg დადგრომა to stay, remain
 • ი-ჯმნ-ა aor 3sg ჯმნა to part, depart
 • გან-ვიდ-ა aor 3sg განსლვა to leave, go away
 • ასოჳრეთა thus in both mss, with no abbreviation mark, but we should presumably read ასოჳრეთად
 • ი-კოჳეც-ა aor 3sg კუეცა to cut (off)
 • თმაჲ hair
 • აღთქოჳმაჲ (in B აღოჳთქოჳმაჲ) promise (also testament, covenant, as in Mt 26:28)
 • აღ-ე-თქოჳ-ა აღთქუმა to promise, pledge

Garitte’s LT of the Georgian runs as follows:

Paulus autem permansit ibi multum diem (= multos dies), et e fratribus decessit, et exivit nave ad-Syriam (asuret‘i), et cum illo Priscilla et Aquila; rasit ille capillum in-Cenchris (kenk‘re), quia pollicationem pollicitus-erat (= votum fecerat).

Old Georgian phrases and sentences 27 (The blood moon: Joel 2:31 and its echoes)   Leave a comment

Given last night’s total lunar eclipse, mostly viewable in the Americas, the biblical references of the moon appearing blood-like are a great place to turn to now for some brief reading practice in Georgian. For good measure, I’ve included the Greek and Armenian verses, too.

First, here are the three verses in the venerable KJV:

 • Joel 2:31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come.
 • Acts 2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:
 • Rev. 6:12 And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;

Joel 2:31

Greek (where it is numbered 3:4) and Armenian:

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

արեգակն դարձցի ՛ի խաւա́ր եւ լուսին յարիւն, մինչչեւ եկեալ իցէ օր տ(եառ)ն մեծն եւ երեւելին։

 • արեգակն sun
 • դարձցի aor. subj. mid./pas. 3s դառնամ, դարձաւ to turn
 • խաւար, -ի, -աւ dark(ness)
 • լուսին, -սնի/-սնոյ moon
 • արիւն, արեանց blood
 • եկեալ ptcp. գամ to come
 • իցէ pres. subj. 3s եմ to be
 • երեւելի glorious, splendid

Oshki/Jer.:

მზჱ გარდაიქცეს ბნელად, და მთოვარჱ სისხლად ვიდრე მოსლვადმდე დღისა მის უფლისა დიდისა და განჩინებულისა.

 • მზეჲ sun
 • გარდა-ი-ქცე-ს aor. conj. 3s გარდაქცევა to change (NB version with -ი-)
 • ბნელი dark(ness)
 • მთოვარეჲ moon
 • სისხლი blood
 • მოსლვაჲ coming
 • განჩინებული fixed, determined, appointed, set

Acts 2:20

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

արեգակն դարձցի ՛ի խաւա́ր՝ եւ լուսին յարիւն, մինչչե́ւ եկեալ իցէ օր տ(եառ)ն մեծ եւ երեւելի։

Both the Sinai (ed. Garitte) and AB (ed. Abuladze) redactions read in agreement:

მზჱ გარდაიქცეს ბნელად და მთოვარჱ სისხლად პირველ მოსლვადმდე დღისა მის უფლისაჲსა დიდისა და განჩინებულისა.

The differences between Acts 2:20 and Joel 2:31 are only two:

 1. პირველ instead of ვიდრე (i.e. “before” in Acts, “until” in Joel)
 2. უფლისაჲსა (gen. + gen.) instead of უფლისა (gen.)

Rev. 6:12

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα

Եւ տեսի յորժամ եբաց զկնիքն վեցերորդ՝ եղեւ շարժումն մեծ, եւ արեգակն եղեւ սեա́ւ իբրեւ զկապերտ այծեայ, եւ լուսինն բոլորովին եղեւ արիւն։

 • տեսի aor. 1s տեսանեմ, տեսի, տես to see
 • եբաց aor 3s բանամ, բացի to open. For this kind of verb, see Meillet, Altarmenisches Elementarbuch, § 113; for the augment, attached to consonant-initial (at least in early Arm.) forms in the aor that would otherwise be monosyllabic (3s), see Godel, Intro. Class. Arm., §§ 2.213, 2.31, 3.233, 5.3.
 • կնիք, կնիքոց seal
 • վեցերորդ six (“six” is վեց)
 • եղեւ aor 3s եղանիմ to be(come)
 • շարժումն (movement >) earthquake
 • սեաւ black (cf. Georgian შავი)
 • կապերտ, -ից linen, cloth, sackcloth
 • այծեայ, -ծէից made of goat-hair
 • բոլորովին totally, completely, entirely

Ed. I. Imnaišvili, 1961:

და ვიხილე, რაჟამს აღაღო მეექუსჱ ბეჭედი, და ძრვაჲ იქმნა დიდი, და მზჱ შავ იქმნა, ვითარცა ძაძაჲ ბალნისაჲ, და მთოვარჱ ყოვლითურთ იქმნა, ვითარცა სისხლი.

 • ვ-ი-ხილ-ე aor 1s ხილვა to see (cf. ხილვით ვიხილე Acts 7:34 [Sinai] for ἰδὼν εἶδον!)
 • აღ-ა-ღ-ო aor 3s აღღება to open
 • მეექუსეჲ sixth (“six” is ექუსი)
 • ბეჭედი seal (also “ring”)
 • ძრვაჲ (movement >) earthquake
 • შავი black (cf. Armenian սեաւ)
 • ძაძაჲ rough garment, mourning garment, sack
 • ბალანი skin, pelt, animal hair
 • ყოვლითურთ totally, completely, entirely

___________________________________

It was too cloudy here last night to see it, but hopefully some of you got to view the eclipse!

%d bloggers like this: