Archive for the ‘Apostle Paul’ Tag

Old Georgian phrases and sentences 43 (on natural transformations)   1 comment

I was first led to a sentence in the passage below thanks to a citation in the Georgian dictionary of Sarjveladze and Fähnrich (2005), 632, s.v. მბუვარეჲ, “Insekt”, the sentence coming from the Georgian version of Basil’s nine homilies on the Hexaemeron, ed. Ilia Abuladze — უძველესი რედაკციები ბასილი კესარიელის «ექუსთა დღეთაჲსა» და გრიგოლ ნოსელის თარგმანებისა «კაცისა აგებულებისათჳს» X-XIII სს-ის ხელნაწერთა მიხედვით / Древнейшие Редакции «Шестоднева» Василия Кесарийского и Толкования «Об Устроении Человека» Григория Нисского по Рукописям X-XIII вв. (The Oldest [Georgian] Versions of the Hexaemeron of Basil of Caesarea and Gregory of Nyssa’s De Natura Hominis in 10th-13th -century Manuscripts) — p. 121.3-7. (S. & F. translate the sentence in question, “Man berichtet uns über den Wurm Indiens, der Hörner hat, daß sie zuerst Würmer sind und dann Insekten werden.”) Here now is that sentence with its fuller context, together with the Greek text, and, as usual, Georgian lexical and grammatical aids. The Greek (§ 8.8.12-25) is from S. Giet, Basile de Césarée. Homélies sur l’hexaéméron, 2nd edn., Sources chrétiennes 26 bis (Paris: Éditions du Cerf, 1968), the 19th-cent. ET of which will be found here and elsewhere online. The Georgian text, from which here p. 121.1-11, is available at TITUS here. (NB a typo in the first two lines there: განცხადები. სათჳს > განცხადებისათჳს.)

Τί φατε, οἱ ἀπιστοῦντες τῷ Παύλῳ περὶ τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν ἀλλοιώσεως, ὁρῶντες πολλὰ τῶν ἀερίων τὰς μορφὰς μεταβάλλοντα;

რასა იტყჳთ, რომელნი-ეგე უარ-ჰყოფთ პავლეს განცხადებისათჳს აღდგომისა, რაჟამს იხილნეთ განახლებად მრავალნი ცხოველნი ჰაერისანი?

 • ი-ტყუ-ი-თ pres 2pl სიტყუა to say, speak
 • უარ-ჰ-ყოფ-თ pres 2pl უარ-ყოფა to deny, disbelieve
 • განცხადებაჲ revelation (also Epiphany)
 • აღდგომაჲ resurrection
 • ი-ხილ-ნ-ეთ aor 2pl N ხილვა to see
 • განახლება to renew
 • ცხოველი living
 • ჰაერი air

Ὁποῖα καὶ περὶ τοῦ Ἰνδικοῦ σκώληκος ἱστορεῖται τοῦ κερασφόρου· ὃς εἰς κάμπην τὰ πρῶτα μεταβαλὼν, εἶτα προϊὼν βομβυλιὸς γίνεται,

ვითარცა-იგი გუაუწყებენ ჩუენ მატლისა მისთჳს ჰინდოეთისა, რომელსა-იგი ასხენ რქანი, რომელი-იგი პირველ არიან მატლ, და შემდგომად მისა იქმნის იგი მბუვარე,

 • გუ-ა-უწყებ-ენ pres 3pl O1pl(inclusive) უწყება to tell, inform
 • მატლი worm. In this sentence the word serves both for Greek σκώληξ “worm” and κάμπη “caterpillar”.
 • ჰინდოჲ Indian, Ethiopian
 • ა-სხ-ენ pres 3pl (ind. vb.) სხმა to have
 • რქაჲ horn
 • არ-ი-ან pres 3pl ყოფა to be. I am not sure why this should be plural. Note that the A ms (see the apparatus) here has არ-ნ iter pres 3sg after მატლი.
 • ი-ქმნ-ი-ს iter aor 3sg ქმნა to make
 • მბუვარეჲ (buzzing) insect (cf. Rayfield, et al., Dictionary, vol. 2, 873a)

καὶ οὐδὲ ἐπὶ ταύτης ἵσταται τῆς μορφῆς, ἀλλὰ χαύνοις καὶ πλατέσι πετάλοις ὑποπτεροῦται.

და არცაღა ამას სახესა ზედა დაადგრის, არამედ ფრინავნ იგი ფრთითა ლბილითა და ვრცელითა.

 • სახეჲ nature, circumstance, thing
 • და-ა-დგრ-ის pres 3sg დადრომა to remain, stay
 • ფრინ-ავ-ნ iter pres 3sg ფრინვა to fly
 • ფრთეჲ/ფრთაჲ wing
 • ლბილი smooth, soft
 • ვრცელი wide, broad (as adj); muscle (as noun)

Ὅταν οὖν καθέζησθε τὴν τούτων ἐργασίαν ἀναπηνιζόμεναι, αἱ γυναῖκες, τὰ νήματα λέγω ἃ πέμπουσιν ὑμῖν οἱ Σῆρες πρὸς τὴν τῶν μαλακῶν ἐνδυμάτων κατασκευὴν,

ჵ დედანო, რაჟამს დასხდეთ რცხად სთულისა მის თქუენისა, რომელი-იგი გიქმნის თქუენ ჭიამან ყაჭისამან საქუსლად სამოსლისა ლბილისა,

 • და-სხდ-ე-თ aor 2pl დასხდომა to sit
 • რცხა to wash, clean. Greek ἀναπηνίζεσθαι means “to unwind”. Did the Georgian translator read a form of ἀπονίζειν instead (ἀπονιζόμεναι)?
 • სთული thread, string
 • გ-ი-ქმნ-ი-ს iter aor 3sg O2 ქმნა to make
 • ჭიაჲ worm. Greek Σῆρες may either be “Chinese (people)” or “silkworms”; the Georgian translator took it to be the former here, and with a generic singular rather than a plural.
 • ყაჭი silk
 • საქუსალი The lexicon in Abuladze’s edition, p. 252, cites from Orbeliani the definition ქსელი საქსოვი warp (for weaving); the form საქსუსალი (with additional -ს-) is in Rayfield, et al., Dictionary, vol. 2, p. 1166, “web, weft, woof”. Cf. also the verb ქუსვა to braid, weave. It must function here almost like a v.n. for “to weave”.
 • სამოსელი garment, clothing

μεμνημέναι τῆς κατὰ τὸ ζῷον τοῦτο μεταβολῆς, ἐναργῆ λαμβάνετε τῆς ἀναστάσεως ἔννοιαν, καὶ μὴ ἀπιστεῖτε τῇ ἀλλαγῇ ἣν Παῦλος ἅπασι κατεπαγγέλλεται.

მოიჴსენეთ თქუენ განახლებაჲ ცხოველისაჲ მის და მოიპოვეთ ჭეშმარიტი განზრახვაჲ განახლებისათჳს აღდგომისა და გრწმენინ განახლებაჲ იგი, რომელ თქუა პავლე.

 • მო-ი-ჴსენ-ე-თ aor imv 2pl მოჴსენება to remember
 • მო-ი-პოვ-ე-თ aor imv 2pl მოპოვნება to get, acquire, earn
 • ჭეშმარიტი true. Greek ἐναργής means “clear, manifest, distinct”.
 • განზრახვაჲ thinking, reasoning (v.n.)
 • გ-რწმენ-ინ aor imv 3sg O2 (ind. vb.) რწმენა to believe, trust
 • თქუა aor 3sg თქუმა to speak, say

Finally, for what it’s worth, here is an ET of the Georgian text:

What do you say, you who deny Paul concerning the revealing of the resurrection, when you see many living things of the air being renewed? As they tell us about that worm of the Indians [or Ethiopians] that has horns, the one which at first is a worm and afterward becomes a buzzing insect. And it does not remain in this shape, but flies with soft and broad wings. O women, when you sit to wash your thread, which the silk worm makes for you to weave soft garments, remember the renewal of that which is living, acquire the true conception concerning the renewal of the resurrection, and believe in that renewal that Paul speaks of!

Old Georgian phrases and sentences 40 (Acts 18:18, Paul’s haircut)   Leave a comment

The book of Acts in Old Georgian was published in two editions in the mid-twentieth century, one in Georgia and one in Belgium:

 • Ilia Abuladze, საქმე მოციქულთა: ძველი ხელნაწერების მიხედვით / Деяния Апостолов по древним рукописям (Tbilisi, 1950)
 • Gérard Garitte, L’ancienne version géorgienne des Actes des Apôtres d’après deux manuscrits du Sinaï, Bibliothèque du Muséon, 38 (Louvain, 1955)

For Garitte’s edition, the manuscripts are Sinai Geo. 31 (= cod. A; dated 977; Garitte, Cat., 191-193) and Sinai Geo. 39 (= cod. B; dated 974; Garitte, Cat., 152-156). Since these manuscripts are available (in microfilm scans) at E-corpus, we have an opportunity for studying asomtavruli script. For now, we’re looking at Acts 18:18. In cod. A, this verse begins on f. 1r of quire 25 (image 140 of the scanned microfilm) and continues to the next side.

sin_geo_31_qu25_f1r_acts_18_18

 

sin_geo_31_qu25_f1v_acts_18_18

In cod. B, the verse is on f. 53v (image 55 of the scanned microfilm).

sin_geo_39_f53v_acts_18_18Here is the Greek and the Georgian in mxedruli, as in Garitte’s text (also at TITUS, but there with minor orthographic and punctuation variation).

Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.

ხოლო პავლე დაადგრა მოჳნ მრავალ დღე, და ძმათაგან იჯმნა, და განვიდა ნავითა ასოჳრეთა [!], და მის თანა პრისკილა და აკჳლა; იკოჳეცა მან თმაჲ კენქრეს, რაჲმეთოჳ აღთქოჳმაჲ აღეთქოჳა.

Vocabulary and notes

 • და-ა-დგრ-ა aor 3sg დადგრომა to stay, remain
 • ი-ჯმნ-ა aor 3sg ჯმნა to part, depart
 • გან-ვიდ-ა aor 3sg განსლვა to leave, go away
 • ასოჳრეთა thus in both mss, with no abbreviation mark, but we should presumably read ასოჳრეთად
 • ი-კოჳეც-ა aor 3sg კუეცა to cut (off)
 • თმაჲ hair
 • აღთქოჳმაჲ (in B აღოჳთქოჳმაჲ) promise (also testament, covenant, as in Mt 26:28)
 • აღ-ე-თქოჳ-ა აღთქუმა to promise, pledge

Garitte’s LT of the Georgian runs as follows:

Paulus autem permansit ibi multum diem (= multos dies), et e fratribus decessit, et exivit nave ad-Syriam (asuret‘i), et cum illo Priscilla et Aquila; rasit ille capillum in-Cenchris (kenk‘re), quia pollicationem pollicitus-erat (= votum fecerat).

Two witnesses to the Apocalypse of Paul in Syriac from Tehran   Leave a comment

The Apocalypse of Paul (BHG 1460, CANT 325) is one of the more well known New Testament apocrypha in Syriac, with an edition and with translations into Latin, German, and English available (see bibliography below). The collection of Syriac manuscripts at the Chaldean Church of St. Joseph in Tehran, which I recently mentioned in another post, has two witnesses to the Apocalypse of Paul, one of which has been known, but the other, as far as I know, has escaped the notice of scholars who might be interested in the text.

The known copy is in manuscript № 8, a manuscript to which Alain Desreumaux (1995) has devoted an article with a detailed catalog of the texts in the manuscript. In this manuscript, the preface to the Apocalypse of Paul is on ff. 136r-140r, and the Apocalypse itself on ff. 140r-171v. (The foliation given here, based on the file names of the photographs, differs slightly from Desreumaux’s. The manuscript is not physically foliated.)  Here is a folio spread from this copy (ff. 162-163r).

Tehran, St. Jos., 8, ff. 162-163r

Tehran, St. Jos., 8, ff. 162-163r

…a servant from among the angels, and he had in his hand a pitch-fork that had three tines, and [with it] he was pulling the old man’s guts out through his mouth. … (f. 162v, lines 1-3)

The other witness, manuscript № 17, is fragmentary, consisting only of two loose and torn folios, but they are contiguous. The page numbers were marked out of order and should be read as follows: 2, 1, 4, 3. This fragment corresponds to parts of §§ 32-34 (pp. 132, 134) in the edition of Ricciotti (cf. Perkins, pp. 203-204 / Zingerle pp. 164-165 / ≈ Tischendorf pp. 57-58). In this order, then, here are the images:

p. 2 corr. to Ricciotti 132.2-132.10

tehr_st_jos_17_p2

p. 1 corr. to Ricciotti 132.10-132.18

tehr_st_jos_17_p1

p. 4 corr. to Ricciotti 132.18-132.25

tehr_st_jos_17_p4

p. 3 corr. to Ricciotti 132.26-29, 134.1-6

tehr_st_jos_17_p3

A cursory comparison with Ricciotti’s text reveals very few differences between them.

Bibliography

(see further the Comprehensive Bib. on Syriac Christianity here)

Desreumaux, Alain. “Des symboles à la réalite: la préface à l’Apocalypse de Paul dans la tradition syriaque.” Apocrypha 4 (1993): 65-82.

Desreumaux, Alain. “Un manuscrit syriaque de Téhéran contenant des apocryphes.” Apocrypha 5 (1994): 137-164.

Desreumaux, Alain. “Le prologue apologétique de l’Apocalypse de Paul syriaque: un débat théologique chez les Syriaques orientaux.” Pages 125-134 in Entrer en matière. Les prologues. Edited by Dubois, Jean-Daniel and Roussel, Bernard. Patrimoines: Religions du Livre. Paris: Cerf, 1998.

Desreumaux, Alain. “L’environnement de l’Apocalypse de Paul. À propos d’un nouveau manuscrit syriaque de la Caverne des trésors.” Pages 185-192 in Pensée grecque et sagesse d’Orient. Hommage à Michel Tardieu. Edited by Amir-Moezzi, Mohammed-Ali and Dubois, Jean-Daniel and Jullien, Christelle and Jullien, Florence. Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences religieuses 142. Turnhout: Brepols, 2010.

Perkins, Justin. “The Revelation of the Blessed Apostle Paul Translated from an Ancient Syriac Manuscript.” Journal of the American Oriental Society 8 (1866): 183-212. (available here)

Ricciotti, Giuseppe. “Apocalypsis Pauli syriace.” Orientalia NS 2 (1933): 1-25, 120-149. [ed. of Vat. Syr. 180 and Vat. Borg. Syr. 39, with facing LT]

Zingerle, Pius. “Die Apocalypse des Apostels Paulus, aus einer syrischen Handschrift des Vaticans übersetzt.” Vierteljahrsschrift für deutsch- und englisch-theologische Forschung und Kritik 4 (1871): 139-183. [tr. on the basis of Vat. Syr. 180] (available here)

%d bloggers like this: