Archive for the ‘Adam & Eve’ Tag

Armenian love-verse from a sixteenth-century catholicos   4 comments

I’ve been reading lately through Michael E. Stone, Adam and Eve in the Armenian Traditions, Fifth through Seventeenth Centuries, Early Judaism and its Literature 38 (Atlanta, 2013), a thick volume that collects, in Armenian and English, references to Adam & Eve, the serpent, the Garden of Eden, etc., from over a millennium of Armenian literature. There are, of course, very many interesting passages that students of the history of biblical interpretation, patristics, and Armenian will appreciate. Especially for the last named group, students of Armenian, here are a few lines of a love poem by Grigoris Ałt’amarc’i (1480-1544), kat’ołikos from 1510 (see Stone, p. 688). Stone (p. 636) publishes the lines from Mayis Avdalbegyab, Գրիգորիս Աղթամարցի, XVI դ. Ուսումնասիրություն, քննական բնագրեր եւ ծանոթություններ (Grigoris Ałt’amarc’i: Study, Critical Texts, and Commentary) (Erevan, 1963), which I do not have access to. These are apparently lines 215-218 from the poem. These lines rhyme in -ին.

Թէ տեսանեմ ըզքեզ կրկին,

Լուսաւորի միտքս իմ մթին,

Եւ տամ համբոյր շրթանց քոյին,

Նա վերանամ ես ի յԱդին։

Vocabulary:

  • տեսանեմ, տեսի to see
  • կրկին doubly, again
  • լուսաւոեմ, -եցի to illuminate, brighten
  • միտք, մտաց, մտօք mind
  • մթին gloomy, dark
  • տամ, ետու to give
  • համբոյր, -բուրից kiss (cf. Geo. ამბორი)
  • շուրթն, շրթան, շրթունք, -թանց lip
  • քոյին a longer form of քո
  • վերանամ, -ացայ to rise, ascend, leave

Here is Stone’s translation:

If I see you again,

My dark mind is illuminated,

And I give a kiss to your lips,

Indeed I ascend to Eden.

 

%d bloggers like this: