Old Georgian phrases and sentences 54 (Lk 4:23: Physician, heal thyself!)   1 comment

Below is Lk 4:23 in the Old Georgian Adishi version, divided into phrases. For comparison, I also give Greek, Syriac (Peshitta), and Armenian (Künzle). (Since the online display of Syriac is still so sketchy depending on a machine’s setup, I give the Syriac in transliteration.)

 1. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
 2. āmar lhon Išoʿ
 3. Եւ ասէ ցնոսա·
 4. და თავადმან ჰრქუა მათ:
 • თავადი he himself
 1. πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην·
 2. kbar tēmrun li matlā hānā
 3. ապաքէն ասիցէ՞ք առ իս զառակս զայս·
 4. მრქუათ სამე იგავი ესე:
 • მ-რქუ-ა-თ aor conj 2pl O1 რქუმა to say
 • სამე well
 • იგავი proverb
 1. ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν·
 2. āsyā assā napšāk
 3. բժիշկ. բժշկեա զանձն քո·
 4. მკურნალო, განიკურნე თავი შენი!
 • მკურნალი physician, healer
 • გან-ი-კურნ-ე aor impv 2sg განკურნება to heal
 • თავი head > self
 1. ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
 2. w-kul da-šmaʿn da-ʿbadt ba-kparnaḥum ʿbed āp hārkā ba-mdi(n)tāk [Sinaiticus paraphrases: w-aylēn da-šmaʿton d-ʿebdet ba-kparnaḥām tēmrun li ʿbed āp hārkā ba-mdi(n)tāk]
 3. որչափ լուա́ք զոր արարեր ի կափառնաւում. արա եւ ա́ստ ի քում գաւառի։.
 4. რავდენი გუესმა საქმე კაფარნაომს, ქმენ აქაცა, მამულსა შენსა!
 • გუ-ე-სმ-ა aor 3sg O1pl (indir. vb) სმენა to hear
 • საქმე thing
 • ქმენ aor impv 2sg ქმნა to do
 • მამული homeland, place of origin (< მამაჲ father)

One response to “Old Georgian phrases and sentences 54 (Lk 4:23: Physician, heal thyself!)

Subscribe to comments with RSS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: